EKOTEHNOLOGIJE

Študijski program Ekotehnologije vključuje pridobivanje vrhunskih znanj na področju ekotehnologije. Študij je organiziran v povezavi z raziskovalno-razvojnimi projekti industrije, storitvenih dejavnosti in javnega sektorja.

Opis programa

Študijski program Ekotehnologije vključuje pridobivanje vrhunskih znanj na področju ekotehnologije. Študij je organiziran v povezavi z raziskovalno-razvojnimi projekti industrije, storitvenih dejavnosti in javnega sektorja. Slovenija je vgradila načela trajnostnega razvoja v svojo temeljno razvojno strategijo, ki jo podpira z vrsto pravnih, ekonomskih, ekoloških in socialnih ukrepov. Deficit pa je pri uveljavljanju teh ukrepov in integraciji njihovih učinkov, predvsem zaradi pomanjkanja trajnostno usmerjenih in vrhunsko usposobljenih vodstvenih kadrov. Z vključevanjem Slovenije v Evropsko unijo je porasla zahteva po kompetitivnosti na vseh področjih. V gospodarstvu, storitvenih dejavnostih in v javnih službah terja hitrejši in učinkovitejši razvoj in prenos eko-tehnologij ter uveljavlja odločnejšo usmeritev k trajnostnemu razvoju. V znanosti in izobraževanju je bistveno večji poudarek na povezovanju temeljnih raziskav z uporabnimi in razvojem v gospodarstvu, storitvenih dejavnostih in javnih službah.

Ta poudarek je značilen za program Ekotehnologije. Strategija trajnostnega razvoja vključuje integracijo okoljskih, tehnoloških, ekonomskih in socialnih ciljev, posebej v proizvodnji in potrošnji. Nujno je načrtovati, razviti in širiti uporabo eko-tehnologij (eko pomeni tako ekološko kot ekonomsko) in z načrtnimi  trajnostno usmerjenimi tržnimi strategijami razvijati ugodnejša gibanja porabe. Bistvene sestavine eko-tehnoloških pristopov so novi postopki in proizvodi, ki vključujejo večanje učinkovitosti uporabe surovin in energije, minimizacijo in reciklažo odpadkov, zmanjšanje negativnih učinkov proizvodnje in transporta na okolje ter načrtno izboljševanje ogroženega okolja.

Več
Študij Ekotehnologije je vsidran v razvojne projekte za ekotehnološko prenovo in napredek v proizvodnji, storitvenih dejavnostih in javnih službah. V teh projektih se neposredno povezujejo raziskovalno-izobraževalne kapacitete MPŠ z razvojnimi kapacitetami sodelujoče industrije, storitvenih dejavnosti in javnih služb. Zato je ta študij namenjen praviloma kandidatom z vsaj dveletnimi delovnimi izkušnjami in podporo njihovih zaposlovalcev. Namen programa je ustvariti študijske in raziskovalne pogoje, v katerih se bodo nenehno prepletale teoretske osnove na najvišji ravni z napori za rešitve realnih problemov v procesih proizvodnje in odločanja.

Študijski program bo nudil pridobivanje znanj in razvoj spretnosti za kompetentno raziskovanje, mednarodno povezovanje in vodenje trajnostno usmerjenega razvoja, prenosa in uporabe eko-tehnologij. Poudarek bo na trojni usposobljenosti:
• širjenje in poglabljanje znanstvene vsebine, metod in tehnik na izbranih področjih naravoslovnih znanosti, tehnologij, inženirstva in informatike, ki bo podpiralo strateško izbiro, razvoj, prenos, optimizacijo, izkoriščanje in kontrolo izbranih ekotehnologij za večjo poslovno učinkovitost ob hkratnem zadovoljevanju širših družbenih interesov za trajnostni razvoj;
• razvoj sposobnosti in spretnosti za dvig kakovosti procesov, proizvodov in storitev ter višanje dodane vrednosti, ob stremljenju k odličnosti in maksimalnem uveljavljanju načel trajnostnega razvoja;

• razvoj integralnega načina mišljenja, ki presega posamezna področja in razvija sposobnosti za komunikacijo s strokovnjaki drugih disciplin in področij, celovito opredelitev problemov, sistemske pristope in reševanje zapletenih problemov v skupinskem delu, odločanje v pogojih negotovosti ter dolgoročno usmerjeno strateško načrtovanje. V ta namen bodo v program vključena tudi izbrana menedžerska znanja in razvijanje spretnosti za uporabo znanja v reševanju širših ekonomskih, okoljskih, socio-političnih, regulativnih in upravljavskih problemov.

Skrij

Raziskovalna področja

Znanosti o okolju

Anorganska kemija in tehnologija

Fizikalna in organska kemija

Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Morska biološka postaja Piran

Shema kreditnih točk (KT)

Skupno število kreditov za študij tretje stopnje 180 KT
Obvezne učne vsebine 30 KT
Izbirni predmeti 30 KT
Individualno raziskovalno delo (IRD) 120 KT

Predmeti

1. LETNIK

Obvezni predmeti:
Seminar I (10 KT)
IRD 1 (20 KT)

Študent izbere vsaj enega od predmetov z 10 KT.

Študent lahko izbere do 5 KT izmed spodnjih predmetov:
- Ekonomika in družba (5 KT)
- Industrijski seminar (5 KT)
- Komercializacija tehnologij (5 KT)

- Komuniciranje znanosti (5 KT)
- Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki (5 KT)
- Patentna prijava (5 KT)

2. LETNIK

Obvezni predmeti:
Seminar II (30 KT)

IRD 2 (30 KT)

3. LETNIK

Obvezni predmeti:
Seminar III (10 KT)

IRD 2 (20 KT)
Doktorska disertacija (30 KT)

Seznam predmetov

Predmet Profesor KT
Avtomatizirano modeliranje dinamičnih sistemov s primeri uporabe v ekologiji prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Doktorska disertacija mentor 30 KT
Družba, narava in okolje doc. dr. Tomaž Grušovnik 5 KT
Ekonomika za raziskovalce prof. dr. Sašo Polanec 3 KT
Fizika okolja prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 KT
Gorivne celice prof. dr. Ingrid Milošev 5 KT
Hidrologija in okolje prof. dr. Sonja Lojen 5 KT
Ihtiologija z ribiško biologijo prof. dr. Lovrenc Lipej 5 KT
Individualno raziskovalno delo 1 mentor 20 KT
Individualno raziskovalno delo 2* mentor 50 KT
Individualno raziskovalno delo 3 mentor 20 KT
Industrijsko ekspertno znanje in projektno delo prof. dr. Gorazd Kandus 3 KT
Inovacijski management dr. Peter Stanovnik 3 KT
Invazijska ekologija in pomen medvrstnih odnosov v ekosistemih doc. dr. Al Vrezec 5 KT
Izbrana poglavja iz analizne kemije prof. dr. Maja Ponikvar-Svet 5 KT
Izbrana poglavja iz anorganske kemije prof. dr. Boris Žemva 5 KT
Izbrana poglavja iz biotehnologije prof. dr. Jana Žel 5 KT
Izbrana poglavja iz tehnologij za okolje prof. dr. Peter Glavič 10 KT
Izbrana poglavja iz zelene kemije doc. dr. Tomaž Skapin 5 KT
Jedrska fuzija kot okolju prijazen alternativni vir energije prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Kemija okoljskih sistemov prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Kemijska in prehranska toksikologija prof. dr. Metka Filipič 5 KT
Kemijska varnost v prehrani - anorganska, organska onesnažila, nanodelci prof. dr. Janez Ščančar 10 KT
Koloidna kemija okolja prof. dr. Nives Ogrinc 5 KT
Komercializacija tehnologij prof. dr. Borut Likar 5 KT
Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti, Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta prof. dr. Saša Novak Krmpotič 5 KT
Komunikacija v bioloških sistemih in njena uporaba pri bioracionalni kontroli škodljivih organizmov prof. dr. Andrej Čokl 5 KT
Koncept trajnostnega razvoja prof. dr. Ivo Šlaus 3 KT
Masovno pojavljanje strupenega fitoplanktona v okolju prof. dr. Bojan Sedmak 5 KT
Materiali in ekologija doc. dr. Srečo Davor Škapin 5 KT
Menedžment tehnologije in inovacij prof. dr. Borut Likar 10 KT
Metabolomika v živilih prof. dr. Urška Vrhovšek 5 KT
Modeliranje v okolju prof. dr. Rudolf Rajar 5 KT
Napredne obdelave materialov prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Naravni viri kemikalij in materialov prof. dr. Jernej Iskra 5 KT
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki prof. dr. Matjaž Omladič 5 KT
Odkrivanje znanja iz okoljskih podatkov prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Odzivi na stres v morskem okolju doc. dr. Andreja Ramšak 5 KT
Okoljski biomonitoring prof. dr. Milena Horvat 5 KT
Okolju prijazna funkcionalizacija organskih materialov doc. dr. Alenka Vesel 5 KT
Okolju prijazni piezoelektrični keramični materiali doc. dr. Andreja Benčan Golob 5 KT
Organska analiza prof. dr. Ester Heath 5 KT
Organska kemija za trajnostni razvoj prof. dr. Stojan Stavber 5 KT
Orodja za nadzor kakovosti okolja prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Populacije in populacijski monitoring prof. dr. Davorin Tome 5 KT
Poslovno pravo in reševanje poslovnih sporov prof. dr. Lojze Ude 3 KT
Priprava patentne prijave prof. dr. Miran Mozetič 3 KT
Radioaktivni odpadki prof. dr. Borut Smodiš 5 KT
Radioaktivnost in jedrske metode za študij procesov prof. dr. Borut Smodiš 5 KT
Razvojni menedžment tehnologij prof. dr. Alojz Sočan 5 KT
Rentgenska strukturna analiza doc. dr. Evgeny Goreshnik 5 KT
Seminar I prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Seminar II prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Seminar III prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Senzorski sistemi prof. dr. Aleksandra Lobnik 5 KT
Sistemi, naprave in materiali za izkoriščanje nekonvencionalnih energetskih virov prof. dr. Boris Orel 5 KT
Sledljivost in pristnost živil prof. dr. Nives Ogrinc 10 KT
Sodobne tehnologije za obdelavo polimernih kompozitov prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Sončna energija, geotermalna energija, ekonomija vodika prof. dr. Peter Novak 5 KT
Speciacija elementov v bioloških sistemih in okolju prof. dr. Radmila Milačič 5 KT
Spremljanje sprememb v biodiverziteti in ekofiziologiji podzemnih organizmov prof. dr. Anton Brancelj 5 KT
Strateške presoje vplivov na okolje doc. dr. Branko Kontić 5 KT
Toksikologija v industriji prof. dr. Metka Filipič 5 KT
Učinkovitost proizvodnje in rabe energije v gospodarstvu prof. dr. Aviel Verbruggen 5 KT
Uvod v okolju prijazne plazemske tehnologije prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Uvod v procesno varnost prof. dr. Marko Gerbec 5 KT

Temeljni cilji

Sposobnost samostojnega raziskovalnega dela

Obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov

Sposobnost uporabe znanja v praksi

Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti

Zavezanost profesionalni etiki in regulativi

Sposobnost sodelovanja in timskega dela

Več

Temeljni cilji programa je usposobiti kandidate za:

A)  Splošne kompetence

•  obvladovanje metod in tehnik znanstvenega raziskovanja s področja ekotehnologij,
•  celovito opredelitev problemov, sistemske pristope in reševanje kompleksnih problemov,
•  sposobnost za samostojno in skupinsko raziskovalno in razvojno delo ter sposobnost vključevanja v mednarodne povezave,
•  razvoj integralnega načina mišljenja, ki presega posamezna področja,
•  etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki in regulativi.

B)  Predmetnospecifične kompetence

Doktorand bo pridobil znanja in razvil spretnosti za:

•  kompetentno raziskovanje na področju ekotehnologij,
•  komuniciranje in prenos znanstvenih dosežkov v prakso,
•  mednarodno povezovanje.

Podrobnejše predmetno-specifične kompetence, ki jih bo študent pridobil pri posameznih predmetih, so navedene v opisu predmetov.

Skrij