INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Program vključuje sodobne telekomunikacijske sisteme, internetna omrežja, multimedijske storitve, medije in tehnologije nove ekonomije, računalniške strukture in sisteme, tehnologije znanja, tehnologije vodenja sistemov ter robotiko.

Opis programa

Program vključuje sodobne telekomunikacijske sisteme, internetna omrežja, multimedijske storitve, medije in tehnologije nove ekonomije, računalniške strukture in sisteme, tehnologije znanja, tehnologije vodenja sistemov ter robotiko. Cilj programa je pridobivanje vrhunskih znanj s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij za problemsko usmerjeno usposabljanje na področju prenosa tehnologij in znanj. Eden od poudarkov programa je uporaba pridobljenih znanj v e-znanosti, ki vključuje uporabo omrežij in močnih računalniških resursov za računalniško podprto upravljanje in prenos znanj ter analizo obsežnih podatkovnih baz/skladišč, ki nastajajo kot rezultat znanstvenih raziskav na področju fizike, biologije, bioinformatike, biokemije in farmakologije, znanosti o okolju, pa tudi družboslovnih (sociologija), ekonomskih in drugih znanosti. Namen programa je usposobiti študente za pridobivanje znanj, njihovo uporabo in prenos vrhunskih znanj informacijskih in komunikacijskih tehnologij za izdelavo zahtevnih tehničnih in industrijskih aplikacij, kot tudi za kakovostno opravljanje funkcij v poslovanju, upravljanju in znanstvenem managementu.

Raziskovalna področja

Tehnologije znanja

Računalniške strukture in sistemi

Napredne internetne tehnologije

Inteligentni sistemi in robotika

Komunikacijske tehnologije

Več

Glavnino programa izvajajo sodelavci Instituta »Jožef Stefan« (predvsem sodelavci odsekov s področja računalništva, informatike, elektronike, avtomatike in telekomunikacij) in tuji predavatelji. Vpetost izobraževalnega programa v raziskovalno dejavnost Instituta »Jožef Stefan« je razvidna iz raziskovalnih programov, ki so povzeti kot sledi:

 • Inteligentni sistemi in robotika (ISR) so napredne informacijske vede oz. tehnologije, ki vključujejo naslednja področja: inteligentne sisteme, ambientalno inteligenco, poslovno inteligenco, evolucijsko računanje, kognitivne znanosti, humanoidno in servisno robotiko, robotski vid ter vodenje robotov in sistemov. To so ključne tehnologije, ki omogočajo razvoj informacijske družbe in na znanju temelječe družbe.
 • Tehnologije znanja (TZ) so napredne informacijske tehnologije, ki vključujejo naslednja področja: analiza
  podatkov (rudarjenje tabelaričnih, tekstovnih, spletnih in multimedijskih podatkov), jezikovne tehnologije, semantični splet, upravljanje znanja, podpora odločanja ter večkriterijsko optimiranje in načrtovanje.
 • Napredne internetne tehnologije (NIT) so napredne informacijske tehnologije, ki vključujejo sisteme in arhitekture prenosa, upravljanje, načrtovanje, povezovanje in vodenje internetnih omrežij, internetne aplikacije kot so: multimedija, spletne tehnologije in rešitve, sistemi iskalnih strojev in iskanja informacij, sistemi prenosa govora in napredne spletne aplikacije. Program predstavi možne usmeritve in aplikacije s področja internetnih tehnologij, kot so elektronsko poslovanje, e-izobraževanje, ezdravje, e-uprava ipd. ter predstavi sisteme za zagotavljanje varnosti in zaščito zasebnosti v komunikacijah in v aplikacijah internetnih tehnologij.
 • Računalniške strukture in sistemi (RSS) podajo izčrpen pregled z naslednjih področij: področje rekonfigurabilnega računalništva, vključno z rekonfigurabilnimi arhitekturami, načrtovalskimi metodami in aplikacijami, področje o arhitekturnih mehanizmih in izvedbenih tehnikah, ki izkoriščajo drobno in srednje zrnato vzporednost v mikroprocesorjih, področje modeliranja računalniških sistemov s poudarkom na sisteme v realnem času in vgrajene sisteme, področje sočasnega načrtovanja strojne in programske opreme, področje snovanja vgrajenih sistemov ter področje testiranja v elektroniki, vključno z modernimi tehnikami testiranja in principi načrtovanja zmožnosti testiranja.
 • Sodobni koncepti v telekomunikacijah (TK) so napredne informacijske tehnologije, ki vključujejo naslednja področja: sodobni koncepti optimizacije telekomunikacijskih sistemov, kognitivna omrežja, fiksno-mobilna konvergenca, več-antenski sistemi, namenski operacijski sistemi v telekomunikacijah, simulacije v telekomunikacijah.
Skrij

Shema kreditnih točk (KT)

Skupno število kreditov za študij tretje stopnje 180 KT
Obvezne učne vsebine 30 KT
Izbirni predmeti 30 KT
Individualno raziskovalno delo (IRD) 120 KT

Predmeti

1. LETNIK

Obvezni predmeti:
Napredni IKT pristopi (5 KT)
Seminar I (10 KT)
IRD 1 (20 KT)

Študent izbere en predmet z 10 KT.

Študent lahko izbere en predmet izmed spodnjih predmetov:
- Ekonomika in družba (5 KT)
- Industrijski seminar (5 KT)
- Komercializacija tehnologij (5 KT)
- Komuniciranje znanosti (5 KT)
- Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki (5 KT)

- Patentna prijava (5 KT)

2. LETNIK

Obvezni predmeti:
Seminar II (30 KT)

IRD 2 (30 KT)

3. LETNIK

Obvezni predmeti:
Seminar III (10 KT)
IRD 2 (20 KT)

Doktorska disertacija (30 KT)

IZBIRNI PREDMETI

Več

Seznam predmetov

Predmet Profesor KT
Biorobotika prof. dr. Jan Babič 5 KT
Digitalna forenzika II doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Evolucijski algoritmi prof. dr. Bogdan Filipič 5 KT
Doktorska disertacija mentor 30 KT
Poslovna inteligenca II prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Humanoidna in servisna robotika doc. dr. Bojan Nemec 10 KT
Ekonomika za raziskovalce prof. dr. Sašo Polanec 3 KT
Heterogena telekomunikacijska omrežja prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
IKT podpora v zdravstvenih ekspertnih sistemih na daljavo doc. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 KT
Individualno raziskovalno delo 3 mentor 20 KT
Inteligentni sistemi in agenti prof. dr. Matjaž Gams 10 KT
Inteligentni sistemi vodenja robotov doc. dr. Leon Žlajpah 5 KT
Interakcija človek-računalnik II prof. dr. Franc Novak 5 KT
Internetne tehnologije v poslovanju in izobraževanju prof. dr. Dejan Dinevski 5 KT
Internetna omrežja prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 KT
Internetne aplikacije in upravljanje prof. dr. Borka Jerman-Blažič 5 KT
Računalniška ustvarjalnost doc. dr. Martin Žnidaršič 5 KT
Kognitivne znanosti prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Komercializacija tehnologij prof. dr. Borut Likar 5 KT
Metodologija in evalvacija v tehnologijah znanja prof. dr. Marko Robnik Šikonja 5 KT
Modeliranje dinamičnih sistemov doc. dr. Damir Vrančić 5 KT
Kognitivni radio in omreženje prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Individualno raziskovalno delo 2 mentor 50 KT
Namenski operacijski sistemi v telekomunikacijah doc. dr. Roman Novak 5 KT
Napredne jezikovne tehnologije prof. dr. Tomaž Erjavec 5 KT
Napredne računalniške strukture in sistemi prof. dr. Gregor Papa 10 KT
Napredni pristopi planiranja in razvrščanja prof. dr. Gregor Papa 5 KT
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki prof. dr. Matjaž Omladič 5 KT
Sodobni koncepti v telekomunikacijskih sistemih prof. dr. Gorazd Kandus 10 KT
Podatkovno rudarjenje in odkrivanje zakonitosti prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Podpora pri odločanju prof. dr. Marko Bohanec 5 KT
Zasebnost in upravljanje z identitetami, zaupanjem in ugledom doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Ambientalna inteligenca prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Individualno raziskovalno delo 1 mentor 20 KT
Analiza tekstovnih in večpredstavnih podatkov ter semantične tehnologije prof. dr. Dunja Mladenić 5 KT
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Računska sistemska biologija prof. dr. Kristina Gruden 5 KT
Varnost v internetnih tehnologijah doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Robotski vid prof. dr. Aleš Ude 5 KT
Simulacije telekomunikacijskih sistemov prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Snovanje vgradnih sistemov doc. dr. Anton Biasizzo 5 KT
Več-antenski sistemi prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Večkriterijsko optimiranje in načrtovanje prof. dr. Bogdan Filipič 5 KT
Vodenje sistemov in obdelava signalov prof. dr. Đani Juričić 5 KT
Seminar II prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Seminar III prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Seminar I prof. dr. Marko Debeljak 10 KT
Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti, Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta prof. dr. Saša Novak Krmpotič 5 KT
Industrijsko ekspertno znanje in projektno delo prof. dr. Gorazd Kandus 3 KT
Inovacijski management dr. Peter Stanovnik 3 KT
Koncept trajnostnega razvoja prof. dr. Ivo Šlaus 3 KT
Poslovno pravo in reševanje poslovnih sporov prof. dr. Lojze Ude 3 KT
Priprava patentne prijave prof. dr. Miran Mozetič 3 KT
Skrij

Temeljni cilji

Sposobnost samostojnega raziskovalnega dela

Obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov

Sposobnost uporabe znanja v praksi

Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti

Zavezanost profesionalni etiki in regulativi

Sposobnost sodelovanja in timskega dela

Več

Temeljni cilji programa je usposobiti kandidate za:

A)  Splošne kompetence

 • obvladovanje metod in tehnik znanstvenega raziskovanja s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij,
 • celovito opredelitev problemov, sistemske pristope in reševanje kompleksnih problemov,
 • sposobnost za samostojno in skupinsko raziskovalno in razvojno delo ter sposobnost vključevanja v mednarodne povezave,
 • razvoj integralnega načina mišljenja, ki presega posamezna področja,
 • etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki in regulativi.

B)  Predmetnospecifične kompetence

  Doktorand bo pridobil znanja in razvil spretnosti za:

  •  kompetentno raziskovanje na področju ekotehnologij,
  •  komuniciranje in prenos znanstvenih dosežkov v prakso,
  •  mednarodno povezovanje.

  Podrobnejše predmetno-specifične kompetence, ki jih bo študent pridobil pri posameznih predmetih, so navedene v opisu predmetov.

  Skrij