INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Program vključuje sodobne telekomunikacijske sisteme, internetna omrežja, multimedijske storitve, medije in tehnologije nove ekonomije, računalniške strukture in sisteme, tehnologije znanja, tehnologije vodenja sistemov ter robotiko.

Opis programa

Program vključuje sodobne telekomunikacijske sisteme, internetna omrežja, multimedijske storitve, medije in tehnologije nove ekonomije, računalniške strukture in sisteme, tehnologije znanja, tehnologije vodenja sistemov ter robotiko. Cilj programa je pridobivanje vrhunskih znanj s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij za problemsko usmerjeno usposabljanje na področju prenosa tehnologij in znanj. Eden od poudarkov programa je uporaba pridobljenih znanj v e-znanosti, ki vključuje uporabo omrežij in močnih računalniških resursov za računalniško podprto upravljanje in prenos znanj ter analizo obsežnih podatkovnih baz/skladišč, ki nastajajo kot rezultat znanstvenih raziskav na področju fizike, biologije, bioinformatike, biokemije in farmakologije, znanosti o okolju, pa tudi družboslovnih (sociologija), ekonomskih in drugih znanosti. Namen programa je usposobiti študente za pridobivanje znanj, njihovo uporabo in prenos vrhunskih znanj informacijskih in komunikacijskih tehnologij za izdelavo zahtevnih tehničnih in industrijskih aplikacij, kot tudi za kakovostno opravljanje funkcij v poslovanju, upravljanju in znanstvenem managementu.

Raziskovalna področja

Tehnologije znanja

Računalniške strukture in sistemi

Napredne internetne tehnologije

Inteligentni sistemi in robotika

Komunikacijske tehnologije

Več

Glavnino programa izvajajo sodelavci Instituta »Jožef Stefan« (predvsem sodelavci odsekov s področja računalništva, informatike, elektronike, avtomatike, telekomunikacij in robotike) in tuji predavatelji. Vpetost izobraževalnega programa v raziskovalno dejavnost Instituta »Jožef Stefan« je razvidna iz raziskovalnih programov, ki so povzeti kot sledi:

 • Inteligentni sistemi in robotika (ISR) so napredne informacijske vede oz. tehnologije, ki vključujejo naslednja področja: inteligentne sisteme, ambientalno inteligenco, poslovno inteligenco, evolucijsko računanje, kognitivne znanosti, humanoidno in servisno robotiko, robotski vid ter vodenje robotov in sistemov. To so ključne tehnologije, ki omogočajo razvoj informacijske družbe in na znanju temelječe družbe.
 • Tehnologije znanja (TZ) so napredne informacijske tehnologije, ki vključujejo naslednja področja: analiza
  podatkov (rudarjenje tabelaričnih, tekstovnih, spletnih in multimedijskih podatkov), jezikovne tehnologije, semantični splet, upravljanje znanja, podpora odločanja ter večkriterijsko optimiranje in načrtovanje.
 • Napredne internetne tehnologije (NIT) so napredne informacijske tehnologije, ki vključujejo sisteme in arhitekture prenosa, upravljanje, načrtovanje, povezovanje in vodenje internetnih omrežij, internetne aplikacije, kot so: multimedija, spletne tehnologije in rešitve, sistemi iskalnih strojev in iskanja informacij, sistemi prenosa govora in napredne spletne aplikacije. Program predstavi možne usmeritve in aplikacije s področja internetnih tehnologij, kot so elektronsko poslovanje, e-izobraževanje, e-zdravje, e-uprava ipd. ter predstavi sisteme za zagotavljanje varnosti in zaščito zasebnosti v komunikacijah in v aplikacijah internetnih tehnologij.
 • Računalniške strukture in sistemi (RSS) podajo izčrpen pregled z naslednjih področij: področje rekonfigurabilnega računalništva, vključno z rekonfigurabilnimi arhitekturami, načrtovalskimi metodami in aplikacijami, področje o arhitekturnih mehanizmih in izvedbenih tehnikah, ki izkoriščajo drobno in srednje zrnato vzporednost v mikroprocesorjih, področje modeliranja računalniških sistemov s poudarkom na sistemih v realnem času in vgrajenih sistemih, področje sočasnega načrtovanja strojne in programske opreme, področje snovanja vgrajenih sistemov ter področje testiranja v elektroniki, vključno z modernimi tehnikami testiranja in principi načrtovanja zmožnosti testiranja.
 • Sodobni koncepti v telekomunikacijah (TK) so napredne informacijske tehnologije, ki vključujejo naslednja področja: sodobni koncepti optimizacije telekomunikacijskih sistemov, kognitivna omrežja, fiksno-mobilna konvergenca, več-antenski sistemi, namenski operacijski sistemi v telekomunikacijah in simulacije v telekomunikacijah.
Skrij

Shema kreditnih točk (KT)

Skupno število kreditov za študij tretje stopnje 180 KT
Predmeti 30 KT
Seminar 50 KT
Individualno raziskovalno delo (IRD) 70 KT
Doktorska disertacija 30 KT

Predmeti

1. LETNIK

Obvezne vsebine (skupaj 35 KT):
Napredni IKT pristopi (5 KT)
Seminar I (10 KT)
IRD 1 (20 KT)

Izbirni predmeti (skupaj 25 KT):

Študent izbere kateregakoli od izbirnih predmetov IKT3, pri čemer lahko izbere največ en predmet z 10 KT in največ enega izmed splošnih predmetov (Ekonomika in družba, Industrijski seminar, Komercializacija tehnologij, Komuniciranje znanosti, Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki, Patentna prijava).

2. LETNIK

Seminar II (30 KT)

IRD 2 (30 KT)

3. LETNIK

Seminar III (10 KT)
IRD 3 (20 KT)

Doktorska disertacija (30 KT)

Seznam predmetov

Predmet Profesor KT
Ambientalna inteligenca prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Analiza tekstovnih in večpredstavnih podatkov ter semantične tehnologije prof. dr. Dunja Mladenić 5 KT
Biorobotika prof. dr. Jan Babič 5 KT
Digitalna forenzika II doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Doktorska disertacija mentor 30 KT
Ekonomika za raziskovalce prof. dr. Sašo Polanec 3 KT
Evolucijski algoritmi prof. dr. Bogdan Filipič 5 KT
Heterogena telekomunikacijska omrežja prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Humanoidna in servisna robotika doc. dr. Bojan Nemec 10 KT
IKT podpora v zdravstvenih ekspertnih sistemih na daljavo prof. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 KT
Individualno raziskovalno delo 1 mentor 20 KT
Individualno raziskovalno delo 2* mentor 50 KT
Individualno raziskovalno delo 3 mentor 20 KT
Industrijsko ekspertno znanje in projektno delo prof. dr. Gorazd Kandus 3 KT
Inovacijski management dr. Peter Stanovnik 3 KT
Inteligentni sistemi in agenti prof. dr. Matjaž Gams 10 KT
Inteligentni sistemi vodenja robotov doc. dr. Leon Žlajpah 5 KT
Interakcija človek-računalnik II prof. dr. Franc Novak 5 KT
Internetna omrežja prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 KT
Internetne aplikacije in upravljanje prof. dr. Borka Jerman-Blažič 5 KT
Internetne tehnologije v poslovanju in izobraževanju prof. dr. Dejan Dinevski 5 KT
Kognitivne znanosti prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Kognitivni radio in omreženje prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Komercializacija tehnologij prof. dr. Borut Likar 5 KT
Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti, Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta prof. dr. Saša Novak Krmpotič 5 KT
Koncept trajnostnega razvoja prof. dr. Ivo Šlaus 3 KT
Metodologija in evalvacija v tehnologijah znanja prof. dr. Marko Robnik Šikonja 5 KT
Modeliranje dinamičnih sistemov doc. dr. Damir Vrančić 5 KT
Namenski operacijski sistemi v telekomunikacijah doc. dr. Roman Novak 5 KT
Napredne jezikovne tehnologije prof. dr. Tomaž Erjavec 5 KT
Napredne računalniške strukture in sistemi prof. dr. Gregor Papa 10 KT
Napredni pristopi planiranja in razvrščanja prof. dr. Gregor Papa 5 KT
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki prof. dr. Matjaž Omladič 5 KT
Podatkovno rudarjenje in odkrivanje zakonitosti prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Podpora pri odločanju prof. dr. Marko Bohanec 5 KT
Poslovna inteligenca II prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Poslovno pravo in reševanje poslovnih sporov prof. dr. Lojze Ude 3 KT
Priprava patentne prijave prof. dr. Miran Mozetič 3 KT
Računalniška ustvarjalnost doc. dr. Martin Žnidaršič 5 KT
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Računska sistemska biologija prof. dr. Kristina Gruden 5 KT
Robotski vid prof. dr. Aleš Ude 5 KT
Seminar I prof. dr. Marko Debeljak 10 KT
Seminar II prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Seminar III prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Simulacije telekomunikacijskih sistemov prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Snovanje vgradnih sistemov doc. dr. Anton Biasizzo 5 KT
Sodobni koncepti v telekomunikacijskih sistemih prof. dr. Gorazd Kandus 10 KT
Varnost v internetnih tehnologijah doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Več-antenski sistemi prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Večkriterijsko optimiranje in načrtovanje prof. dr. Bogdan Filipič 5 KT
Vodenje sistemov in obdelava signalov prof. dr. Đani Juričić 5 KT
Zasebnost in upravljanje z identitetami, zaupanjem in ugledom doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT

Temeljni cilji

Sposobnost samostojnega raziskovalnega dela

Obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov

Sposobnost uporabe znanja v praksi

Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti

Zavezanost profesionalni etiki in regulativi

Sposobnost sodelovanja in timskega dela

Več

The basic objectives of this programme are to qualify the candidates for:

A)  General competences

 • mastering methods and techniques of scientific research in the field of information and communication technologies,
 • comprehensive problem definition, systematic approaches, and solving complex problems,
 • ability to perform independent and team R&D work, as well as to integrate into international connections,
 • developing an integral way of thinking which transcends specific fields, 
 • ethical reflection and commitment to professional ethics and regulations.

B)  Subject-specific competences

Students will acquire knowledge and develop competences for:

 • competent research in the field of information and communication technologies,
 • communication and transfer of scientific achievements into practice,
 • international networking.

Subject-specific competences that students will develop in the scope of specific courses are described in more detail in the course description.

Skrij