SENZORSKE TEHNOLOGIJE

Senzorji nam pomagajo sproti prepoznavati določene pogoje v okolju in nanje ciljano reagirati, zato njihova uporaba sega na skoraj vsa področja človekovih dejavnosti. Ob vse večjih ekonomskih in okoljskih zahtevah postajajo bistveni sestavni del vseh “pametnih” izdelkov in s tem obetavna priložnost za industrijo.

Opis programa

Senzorji nam pomagajo sproti prepoznavati določene pogoje v okolju in nanje ciljano reagirati, zato njihova uporaba sega na skoraj vsa področja človekovih dejavnosti. Ob vse večjih ekonomskih in okoljskih zahtevah postajajo bistveni sestavni del vseh “pametnih” izdelkov in s tem obetavna priložnost za industrijo. Njihova proizvodnja terja hitro napredujoče visoke tehnologije, zato je to področje tudi znanstveni izziv.

Za snovanje in izdelovanje tako številnih senzorjev so v rabi zahtevne senzorske tehnologije, ki temeljijo in se obenem hitro razvijajo na vrhunskih dosežkih fizikalnih, kemijskih in bioloških znanosti. Številni podatki, ki jih posredujejo senzorji, terjajo razvite sposobnosti merjenja, urejanja podatkov v sisteme, prepoznavanja vzorcev znanja in oblikovanja hipotez z visoko verjetnostjo ter njihovega preverjanja.

V Sloveniji je na področju senzorjev doseženo že dokaj pomembno poznavanje in razumevanje stanja in razvojnih trendov senzorskih tehnologij. Program MPŠ ciljano povezuje ta znanja z visoko mednarodno ekspertizo pri vzgoji vrhunskih kadrov za podporo prodoru gospodarskih razvojnih projektov na svetovnem trgu proizvodov senzorskih tehnologij - ob hkratni skrbi za socialno uravnoteženi trajnostni razvoj.

Več

Vsi poznamo akustične senzorje, še posebej mikrofone. Ob uporabi aparatov, ki jih usmerjamo “na dotik”, niti ne pomislimo, da to omogočajo senzorji. Naši avtomobili so polni senzorjev za uravnavanje delovanja motorjev, hitrosti, porabe goriva, temperature, zračenja. Fizikalni in kemijski senzorji nam omogočajo prepoznavanje kakovosti zraka in še posebej nevarnih plinov, “elektronski nos” nas opozarja na vonje, senzor za dim pa na nevarnost požara. Cela vrsta senzorjev pomaga, da se izognemo nevarnim sevanjem. Okoljski senzorji so bistveni za nadzor nad onesnaževanjem. S senzorji prepoznavamo barve, uporabljamo jih kot fotodetektorje, z njimi sledimo valovanjem. Cela vrsta senzorjev pomaga uravnavati pritisk, celo izjemno natančno raven krvnega pritiska med operacijo. Na pohodu so biosenzorji, med njimi nanosenzorji, ki obetajo velik napredek zlasti v skrbi za zdravje.

Skrij

Raziskovalna področja

Fizikalno-kemijski senzorji

Senzorji za ionizirajoče fotone in delce

Biosenzorji

Informacijsko komunikacijske tehnologije v senzoriki

Shema kreditnih točk (KT)

Skupno število kreditov za študij tretje stopnje 180 KT
Obvezne učne vsebine 40 KT
Izbirni predmeti 20 KT
Individualno raziskovalno delo (IRD) 120 KT

Predmeti

1. LETNIK

Obvezni predmeti:
Senzorji in senzorske tehnologije (5 KT)
Meroslovje v senzorskih tehnologijah (5 KT)
Seminar I (10 KT)
IRD 1 (20 KT)

Študent lahko izbere do 5 KT izmed spodnjih predmetov:
- Ekonomika in družba (5 KT)
- Industrijski seminar (5 KT)
- Komercializacija tehnologij (5 KT)
- Komuniciranje znanosti (5 KT)
- Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki (5 KT)

- Patentna prijava (5 KT)

2. LETNIK

Obvezni predmeti:
Seminar II (30 KT)

IRD 2 (30 KT)

3. LETNIK

Obvezni predmeti:
Seminar III (10 KT)
IRD 2 (20 KT)

Doktorska disertacija (30 KT)

IZBIRNI PREDMETI

Več

Seznam predmetov

Predmet Profesor KT
Analiza senzorskih podatkov prof. dr. Dunja Mladenić 5 KT
Analizne metode s hitrimi ioni prof. dr. Primož Pelicon 5 KT
Biosenzorske tehnike na osnovi neravnovesnih plazemskih tehnologij prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Celični senzorji v toksikologiji prof. dr. Metka Filipič 5 KT
Detekcija vodika v materialih in v plinasti fazi doc. dr. Sabina Markelj 5 KT
Detektorski sistemi in metode za meritve rentgenskih fotonov z visoko energijsko ločljivostjo doc. dr. Matjaž Kavčič 5 KT
Doktorska disertacija mentor 30 KT
Ekonomika za raziskovalce prof. dr. Sašo Polanec 3 KT
Elektrokemijski senzorji doc. dr. Kristina Žužek Rožman 5 KT
Elektromagnetni senzorji prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 KT
Funkcionalni polimerni materiali v tehnologiji senzorjev dr. Adolf Jesih 5 KT
Individualno raziskovalno delo 1 mentor 20 KT
Individualno raziskovalno delo 2* mentor 50 KT
Individualno raziskovalno delo 3 mentor 20 KT
Industrijsko ekspertno znanje in projektno delo prof. dr. Gorazd Kandus 3 KT
Inovacijski management dr. Peter Stanovnik 3 KT
Internetno povezovanje vgrajenih naprav prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Keramični materiali in tehnologije za integrirane senzorje fizikalnih veličin doc. dr. Tadej Rojac 10 KT
Komercializacija tehnologij prof. dr. Borut Likar 5 KT
Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti, Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta prof. dr. Saša Novak Krmpotič 5 KT
Koncept trajnostnega razvoja prof. dr. Ivo Šlaus 3 KT
Lokalne električne, elektromehanske in termične lastnosti senzorskih materialov doc. dr. Hana Uršič Nemevšek 5 KT
Meritve nanodelcev v zraku prof. dr. Maja Remškar 5 KT
Merjenje črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov doc. dr. Griša Močnik 5 KT
Meroslovje v senzorskih tehnologijah prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Mikrobni biosenzorji: celice in celične komponente, populacije ter združbe doc. dr. Aleš Lapanje 5 KT
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki prof. dr. Matjaž Omladič 5 KT
Od okolja do nevronskih mrež doc. dr. Meta Virant-Doberlet 5 KT
Optični kemijski senzorji prof. dr. Aleksandra Lobnik 5 KT
Plinski senzorji prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Poslovno pravo in reševanje poslovnih sporov prof. dr. Lojze Ude 3 KT
Priprava patentne prijave prof. dr. Miran Mozetič 3 KT
Računalniški vid prof. dr. Aleš Ude 5 KT
Seminar I prof. dr. Marina Dermastia 10 KT
Seminar II prof. dr. Marina Dermastia 10 KT
Seminar III prof. dr. Marina Dermastia 10 KT
Senzorji v interakciji človek računalnik prof. dr. Franc Novak 5 KT
Senzorji v procesnem vodenju prof. dr. Juš Kocijan 5 KT
Senzorji v robotiki in biokibernetiki prof. dr. Jan Babič 5 KT
Senzorji za detekcijo fotonov, elektronov in ionov doc. dr. Klemen Bučar 5 KT
Senzorska omrežja prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Senzorska omrežja za nadzor stanja industrijske opreme prof. dr. Đani Juričić 5 KT
Sintetska biologija in biosenzorika prof. dr. Tamara Lah Turnšek 10 KT
Sodoben zajem in obdelava signalov s senzorjev za ionizirajoče fotone in delce doc. dr. Matjaž Vencelj 5 KT
Uporaba fluorescence za zaznavanje fotobiontov prof. dr. Bojan Sedmak 5 KT
Skrij

Temeljni cilji

Obvladovanje metod in tehnik znanstvenega raziskovanja

Sposobnost samostojnega raziskovalnega dela

Sposobnost uporabe znanja v praksi

Sposobnost sodelovanja in timskega dela

Sposobnost vključevanja v mednarodne povezave

Zavezanost profesionalni etiki

Več

Splošne kompetence diplomanta vključujejo:
• obvladovanje metod in tehnik znanstvenega raziskovanja s področja senzorskih tehnologij,
• celovito opredelitev problemov, sistemske pristope in reševanje kompleksnih problemov,
• sposobnost za samostojno in skupinsko raziskovalno in razvojno delo ter sposobnost vključevanja v mednarodne povezave,
• razvoj integralnega načina mišljenja, ki presega posamezna področja,
• etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki

Doktorand bo pridobil znanja in razvil spretnosti za kompetentno raziskovanje na področju senzorskih tehnologij, komuniciranje in prenos znanstvenih dosežkov v prakso ter za mednarodno povezovanje. Podrobnejše predmetno-specifične kompetence, ki jih bo študent pridobil pri posameznih predmetih, so navedene v opisu predmetov.
Skrij