ŠTUDIJ

Poslanstvo MPŠ je zagotoviti najkakovostnejši podiplomski študij na magistrskem in doktorskem nivoju s pomočjo raziskovalno-izobraževalnega procesa v intenzivnem raziskovalno-razvojnem in inovativnem okolju.

DOKTORSKI ŠTUDIJ

Triletni študij tretje stopnje kandidate izobražuje na tradicionalnih, že uveljavljenih temeljnih in aplikativnih znanstvenih smereh, ali pa na novih znanstvenih področjih, ki jih narekuje razvoj novih tehnologij in potreb v družbi.

Več

MAGISTRSKI ŠTUDIJ

Dvoletni študij druge stopnje kandidate izobražuje za raziskovalno in razvojno delo na domačih in mednarodnih raziskovalnih ter razvojnih projektih.

Več

Zakaj študirati na MPŠ?

Velik izbor predmetov

Velik nabor izbirnih predmetov vsakemu omogoča pridobiti posebno kombinacijo znanj, ki jih potrebuje za svoje raziskovalno področje.

Povezava študija in gospodarstva

Šolo so poleg Instituta "Jožef Stefan" soustanovili vodilni slovenski gospodarski partnerji, zato je močna povezanost študija in gospodarstva njena posebnost.

Visoka zaposljivost diplomantov

Interdisciplinarnost, vrhunsko pridobljeno in ustvarjeno znanje ter sodelovanje z gospodarskimi in znanstveno-raziskovalnimi partnerskimi inštitucijami pripomorejo k izredno visoki zaposljivosti naših diplomantov.

Delo na vrhunski opremi

Znanstveno-raziskovalne kapacitete Instituta "Jožef Stefan" in drugih partnerskih inštitucij našim študentom omogočajo delo na vrhunski raziskovalni opremi.

Mednarodno okolje

Sodelovanje s svetovnimi znanstveno-raziskovalnimi in gospodarskimi institucijami, vabljeni vrhunski tuji predavatelji ter mednarodni projekti izmenjave nudijo študentom raznolika izkustva v mednarodnem okolju.

Vključenost v raziskovalne projekte

Vključenost in neposredno sodelovanje v domačih in/ali mednarodnih raziskovalnih projektih omogočajo visoko kakovost raziskovalno-izobraževalnega procesa.

Temeljni cilji študija

Samostojno in skupinsko raziskovalno in razvojno delo

Delo na aplikativnih projektih v industriji

Obvladovanje metod in tehnik znanstvenega raziskovanja

Mednarodno povezovanje raziskovalnega in razvojnega dela

Reševanje problemov pri prenosu in adaptacij novih tehnologij

Izvajanje vodstvenih funkcij na področju poslovanja, upravljanja in raziskovalnega managementa

Načini in oblike študija

Študij se izvaja kot redni študij. Zasnovan je na kreditnem sistemu ECTS. Kandidati sami s pomočjo mentorja izberejo izbirne predmete in teme seminarskih nalog. Študij predvideva različne oblike dela: predavanja, seminarje, laboratorijske vaje, seminarske vaje, individualno raziskovalno in projektno delo na obravnavi konkretnih primerov iz poslovne prakse domačih in tujih podjetij. Vsi podiplomski študenti so vključeni v raziskovalno delo v sklopu domačih, mednarodnih ali industrijskih raziskovalnih projektov.

Študij je sestavljen iz treh sklopov:

I. Splošna in specialna znanja iz področij posameznih študijskih programov

Namen tega sklopa je pridobivanje posebnih znanj ter obvladovanje metod in tehnik v izbranih disciplinah ter na interdisciplinarnih področjih.

II. Splošna znanja prava, managementa in trajnostnega razvoja

Namen tega sklopa je širjenje in poglabljanje znanja o domačih in svetovnih vidikih trajnostnega razvoja ter načrtovanju in vodenju razvojnih projektov.

II. Raziskovalno delo

Namen tega sklopa je obvladovanje sodobnih specifičnih raziskovalnih metod in tehnik na področju študija ter v sodelovanju z industrijo ciljno usposabljanje za potrebe izvajanja in upravljanja vrhunskih znanj v industriji.

Šolnina

  • Šolnina za en letnik znaša 3.960 EUR. Šolnina pokriva stroške pedagoškega dela in organizacije.

Trajanje študijskega leta

  • Študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra.
OBDOBJE DATUM
ZIMSKI SEMESTER 15. oktober - 31. januar
ZIMSKO IZPITNO OBDOBJE 1. februar - 28. februar
POMLADNI SEMESTER 1. marec - 15. junij
POMLADNO IZPITNO OBDOBJE 16. junij - 15. julij
JESENSKO IZPITNO OBDOBJE 1. september - 30. september