GOSTOVANJA TUJIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV NA MPŠ

Projekt je namenjen krepitvi mednarodnega sodelovanja šole z vključitvijo največ šestih tujih strokovnjakov – visokošolskih učiteljev v pedagoški in raziskovalni proces na MPŠ.

Gostovanja tujih visokošolskih učiteljev na MPŠ

Objavljeno: 13. apr. 2018
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija v višini 6.766,80 EUR in Evropska unija v višini 27.067,00 EUR iz Evropskega socialnega sklada na podlagi Javnega razpisa Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018, prednostna os 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostna naložba 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifični cilj 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«, več informacij na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).

Za vsakega od tujih strokovnjakov na gostovanju skrbi naš visokošolski učitelj – gostitelj, ki ima s tujim strokovnjakom raziskovalno sodelovanje in ga je povabil k sodelovanju na projektu, predstojnik študijskega programa oz. njegov namestnik, ki koordinira pedagoško delo tujega strokovnjaka, in administrativni delavci šole, ki skrbijo za vse administrativne zadeve povezane z gostujočim strokovnjakom. Poleg vrhunskega pedagoškega dela z našimi študenti, bo posebna pozornost namenjena krepitvi sodelovanja z institucijo tujega strokovnjaka. Zato naši visokošolski učitelji in še posebej gostitelj s tujim strokovnjakom intenzivno sodelujejo tudi na poglobitvi raziskovalnega in pedagoškega sodelovanja, vključno z zasnovo novih raziskovalnih in pedagoških projektov ter možnosti za bilateralne sporazume Erasmus ter skupne diplome oz. študijske programe.

Poudariti je potrebno, da šola že od ustanovitve intenzivno sodeluje s tujimi visokošolskimi učitelji, ki so vsa leta aktivno sodelovali pri pedagoškem delu, številni so tudi nosilci študijskih predmetov. Mednarodno sodelovanje je namreč eden izmed temeljev, na katerih je bila ustanovljena šola, kot inovativno interdisciplinarno raziskovalno okolje vpeto v mednarodno aktivne raziskovalne skupine. Mednarodno vpetost izkazuje tudi z velikim deležem tujih študentov, navadno ob vsakem novem šolskem letu vpiše 25-30% novih študentov iz drugih držav.

Naveden projekt je posebej pomemben tudi zato, ker je večina predvidenih sodelujočih strokovnjakov novih, ki doslej s šolo niso sodelovali. Zato kljub skromnim predvidenim sredstvom in majhnemu številu dovoljenih obiskov tujih strokovnjakov od projekta pričakujemo pomemben prispevek h krepitvi mednarodnega sodelovanja šole.

Rezultat projekta so bili obiski tujih strokovnjakov, ki so bili vključeni v delo šole. Šolo so v okviru projekta obiskali:
  • profesor Luis Torgo, Department of Computer Science, Faculty of Sciences, University of Porto (januar 2017 in januar 2018),
  • profesor Veljko Milutinović, School of Electrical Engineering, University of Belgrade (marec 2017),
  • profesor Geraint A. Wiggins, School of Electronic Engineering and Computer Science, Queen Mary University of London (oktober - november 2017) in
  • profesor Mehmet Ali Gülgün, FENS, Materials Science and Engineering, Sabancı Üniversitesi (november 2017)
  • profesor Damià Barceló Culleres, Department of Environmental Chemistry, IDAEA-CSIC (april 2018),
  • profesor Gertjan Koster, University Of Twente (maj 2018).
Nazaj na novice