EKOTEHNOLOGIJE

Opis programa

Študijski program Ekotehnologije vključuje pridobivanje vrhunskih znanj na področju ekotehnologije. Študij je organiziran v povezavi z raziskovalno-razvojnimi projekti industrije, storitvenih dejavnosti in javnega sektorja. Slovenija je vgradila načela trajnostnega razvoja v svojo temeljno razvojno strategijo, ki jo podpira z vrsto pravnih, ekonomskih, ekoloških in socialnih ukrepov. Deficit pa je pri uveljavljanju teh ukrepov in integraciji njihovih učinkov, predvsem zaradi pomanjkanja trajnostno usmerjenih in vrhunsko usposobljenih vodstvenih kadrov. Z vključevanjem Slovenije v Evropsko unijo je porasla zahteva po kompetitivnosti na vseh področjih. V gospodarstvu, storitvenih dejavnostih in v javnih službah terja hitrejši in učinkovitejši razvoj in prenos eko-tehnologij ter uveljavlja odločnejšo usmeritev k trajnostnemu razvoju. V znanosti in izobraževanju je bistveno večji poudarek na povezovanju temeljnih raziskav z uporabnimi in razvojem v gospodarstvu, storitvenih dejavnostih in javnih službah.

Ta poudarek je značilen za program Ekotehnologije. Strategija trajnostnega razvoja vključuje integracijo okoljskih, tehnoloških, ekonomskih in socialnih ciljev, posebej v proizvodnji in potrošnji. Nujno je načrtovati, razviti in širiti uporabo eko-tehnologij (eko pomeni tako ekološko kot ekonomsko) in z načrtnimi  trajnostno usmerjenimi tržnimi strategijami razvijati ugodnejša gibanja porabe. Bistvene sestavine eko-tehnoloških pristopov so novi postopki in proizvodi, ki vključujejo večanje učinkovitosti uporabe surovin in energije, minimizacijo in reciklažo odpadkov, zmanjšanje negativnih učinkov proizvodnje in transporta na okolje ter načrtno izboljševanje ogroženega okolja.

Več

Študij Ekotehnologije je vsidran v razvojne projekte za ekotehnološko prenovo in napredek v proizvodnji, storitvenih dejavnostih in javnih službah. V teh projektih se neposredno povezujejo raziskovalno-izobraževalne kapacitete MPŠ z razvojnimi kapacitetami sodelujoče industrije, storitvenih dejavnosti in javnih služb. Zato je ta študij namenjen praviloma kandidatom z vsaj dveletnimi delovnimi izkušnjami in podporo njihovih zaposlovalcev. Namen programa je ustvariti študijske in raziskovalne pogoje, v katerih se bodo nenehno prepletale teoretske osnove na najvišji ravni z napori za rešitve realnih problemov v procesih proizvodnje in odločanja.

Študijski program bo nudil pridobivanje znanj in razvoj spretnosti za kompetentno raziskovanje, mednarodno povezovanje in vodenje trajnostno usmerjenega razvoja, prenosa in uporabe eko-tehnologij. Poudarek bo na trojni usposobljenosti:
• širjenje in poglabljanje znanstvene vsebine, metod in tehnik na izbranih področjih naravoslovnih znanosti, tehnologij, inženirstva in informatike, ki bo podpiralo strateško izbiro, razvoj, prenos, optimizacijo, izkoriščanje in kontrolo izbranih ekotehnologij za večjo poslovno učinkovitost ob hkratnem zadovoljevanju širših družbenih interesov za trajnostni razvoj;
• razvoj sposobnosti in spretnosti za dvig kakovosti procesov, proizvodov in storitev ter višanje dodane vrednosti, ob stremljenju k odličnosti in maksimalnem uveljavljanju načel trajnostnega razvoja;

• razvoj integralnega načina mišljenja, ki presega posamezna področja in razvija sposobnosti za komunikacijo s strokovnjaki drugih disciplin in področij, celovito opredelitev problemov, sistemske pristope in reševanje zapletenih problemov v skupinskem delu, odločanje v pogojih negotovosti ter dolgoročno usmerjeno strateško načrtovanje. V ta namen bodo v program vključena tudi izbrana menedžerska znanja in razvijanje spretnosti za uporabo znanja v reševanju širših ekonomskih, okoljskih, socio-političnih, regulativnih in upravljavskih problemov.

Skrij

Od študijskega leta 2024/2025 dalje se izvaja Erasmus Mundus modul SPACEMED, ki ponuja edinstven integriran inter- in multidisciplinarni študij o učinkih ekstremnih okolij, zlasti vesoljskih poletov, na človeka. Velik poudarek je na praktičnih dejavnostih v najsodobnejših laboratorijih in na študijah na terenu, vključno z analogi vesoljskih poletov (npr. parabolični leti, antarktični habitati, eksperimentalne študije ležanja itd.) ter drugih ekstremnih okolij, kot so na velikih višinah, pod vodo ter v vročih in hladnih, suhih in vlažnih okoljih. Več informacij: https://www.space-med.eu/

Raziskovalna področja

Znanosti o okolju

Anorganska kemija in tehnologija

Fizikalna in organska kemija

Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Morska biološka postaja Piran

Shema kreditnih točk (KT)

Skupno število kreditov za študij druge stopnje 120 KT
Obvezne učne vsebine 40 KT
Izbirni predmeti 30 KT
Individualno raziskovalno/projektno delo 20 KT
Magistrsko delo 30 KT

Predmetnik

1. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (30 KT)
Osnove ekologije in ekotoksikologije (10 KT)
Tehnika za trajnostni razvoj (10 KT)

Seminar I (10 KT)

Izbirni predmeti (30 KT)

2. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (10 KT)

Seminar II (10 KT)

Projekt: Individualno raziskovalno/projektno delo (20 KT)

Magistrsko delo (30 KT)

Predmetnik SPACEMED

1. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (60 KT)

Prvi semester na Université de Caen Normandie (30 KT)
Drugi semester na Humboldt-Universität zu Berlin (30 KT)

2. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (30 KT)

Ekstremna okolja (30 KT)

Magistrsko delo (30 KT)

Predmeti

Temeljni cilji

Obvladovanje postopkov in procesov

Razvoj kritične presoje

Sposobnost uporabe znanja v praksi

Avtonomnost v strokovnem delu

Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti

Zavezanost profesionalni etiki

Več

Temeljni cilji programa je usposobiti kandidate za:

A)  Splošne kompetence

•  obvladovanje postopkov in procesov strokovnega področja ekotehnologij,
•  razvoj kritične presoje na področju,
•  sposobnost uporabe znanja v praksi,
•  sposobnost uporabe znanja v praksi,
•  avtonomnost v strokovnem delu ter kooperativno, odgovorno in kreativno izvajanje aktivnosti,
•  razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
•  etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki.

B)  Predmetnospecifične kompetence

Magistrand bo pridobil znanja in razvil spretnosti za kompetentno strokovno delo na področju ekotehnologij, komuniciranje in prenos strokovnih dosežkov v prakso. Podrobnejše predmetno-specifične kompetence, ki jih bo študent pridobil pri posameznih predmetih, so navedene v opisu predmetov.

Skrij