VPIS

3 aktualni magistrski programi. Dostop do vrhunske raziskovalne opreme. Odlični mentorji in najboljši raziskovalci. Mednarodno raziskovalno okolje. Sodelovanje z industrijo. Visoka zaposljivost.

Vpis 2019/2020

Vpis v študijskem letu 2019/2020 izvedete preko e-prijave na izbrani študijski program:

Poleg elektronske prijave je potrebno priložiti še naslednje priloge in morebitna dodatna dokazila najkasneje do konca posameznega prijavnega roka:

1. Natisnjena podpisana prijava iz eVŠ
2. kratek življenjepis (CV)
3. diploma oziroma dokazilo o najvišji doseženi izobrazbi – (overjena) kopija diplomske listine najvišje dosežene izobrazbe (če diplomska listina še ni bila izdana, kandidati priložijo kopijo začasnega potrdila o diplomiranju – ko prejmejo diplomsko listino, posredujejo še kopijo le-te)
4. potrdilo o opravljenih izpitih – (overjena) kopija celotne priloge k diplomi ali potrdila o opravljenih izpitih z ocenami ter izračunano povprečno oceno (na dosedanjih študijih)
5. utemeljitev vpisa z navedbo študijskega programa in s predlogom ožjega raziskovalnega področja, na katerem kandidat želi delati (na eni strani)
6. priporočila (neobvezno)
7. dokazilo o delovnih izkušnjah (neobvezno)
8. slika za osebni dokument

Kandidati morajo pred vpisom predlagati mentorja in v primeru vpisa v 1. letnik pripraviti predlog izbora predmetov, ki je usklajen s predlaganim mentorjem.


Prošnja za izbor predmeta izven MPŠ je dostopna tukaj.

PRIJAVNI ROKI

1. prijavni rok: od 16. marca do 30. aprila 2019.
2. prijavni rok: od 1. maja do 30. junija 2019.
3. prijavni rok: od 1. julija do 10. septembra 2019.
*4. prijavni rok: od 11. septembra do 30. septembra 2019.
*Na ta prijavni rok se lahko prijavi kandidat, ki:
- ni zaključil študija do 10. septembra ali
- ni pridobil ustreznega financiranja za študij ali
- ni pridobil ustreznega mentorja za študij ali

- zaradi porodniške ali daljše bolniške odsotnosti izkazane z ustreznim potrdilom ni mogel prej oddati prijave.

VPISNI POGOJI

V prvi letnik študijskega programa druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal:

  • študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva v obsegu vsaj 180 KT,
  • visokošolski študij s tega področja v obsegu vsaj treh let predavanj.

Kandidati morajo tudi aktivno obvladati angleščino, kar lahko izkazujejo s certifikati znanja jezika.

Ostali pogoji:
Več

Diplomanti študijskih programov prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo MPŠ, ki določi študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja izmed učnih vsebin študijskega programa prve stopnje in obsegajo od 10 do 60 KT. Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT s področij naravoslovja, tehnike ali računalništva, se lahko vpiše v drugi letnik druge stopnje in se mu prizna obveznosti v obsegu 60 KT. Ob vpisu se mu individualno določi obvezne izpite v obsegu 18 do 21 KT tako, da pridobi znanja, komplementarna predhodnemu študiju.

Število vpisnih mest:

  • Za vpis v posamezni letnik na magistrskem študiju je skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije prostih po 10 vpisnih mest.
  • Za druge kandidate je na voljo po 10 vpisnih mest za vpis v posamezni letnik.
  • Za vzporedni študij, zamenjavo študijskega programa in druge prehode veljajo enaka pravila kot za prvi vpis.
Če število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti na podlagi naslednjih meril:
  • študijski uspeh,
  • uspeh pri izbirnem izpitu, ki vključuje tudi oceno morebitnih nagrad in priznanj, za zaposlene kandidate delovnih izkušenj in priporočil zaposlovalcev, objavljenih in izvedenih del. 
Skrij

Kandidati bodo o vpisu obveščeni po e-pošti v roku 8 dni po zaključku posameznega prijavnega roka.

Šolnina

Šolnina za en letnik znaša 3.960 EUR.

Šolnina pokriva stroške pedagoškega dela in organizacije.

Ker je MPŠ raziskovalno utemeljena podiplomska šola, so vsi podiplomski študenti vključeni v raziskovalno delo v sklopu domačih, mednarodnih ali industrijskih raziskovalnih projektov. 

MPŠ je razpisala v študijskem letu 2019/2020 štipendije za magistrske študijske programe.