VPIS

3 aktualni magistrski programi. Dostop do vrhunske raziskovalne opreme. Odlični mentorji in najboljši raziskovalci. Mednarodno raziskovalno okolje. Sodelovanje z industrijo. Visoka zaposljivost.

Vpis 2024/2025

KORAK 1.) Vpis v študijskem letu 2024/2025 izvedete preko sistema eVŠ (https://portal.evs.gov.si/prijava/)

V elektronsko prijavo kandidat navede točne in popolne osebne podatke, kot so navedeni na osebnem dokumentu!

Poleg elektronske prijave je potrebno v eVŠ priložiti še naslednje obvezne priloge oz. dokazila najkasneje do zaključka posameznega prijavnega roka:

 • diploma oziroma dokazilo o najvišji doseženi izobrazbi,
 • vloga za priznavanje izobraževanja s predpisanimi prilogami (če je bila diploma pridobljena izven Slovenije):
  https://e-uprava.gov.si/.download/vloge/dokumenti/14830/file-content,
 • priloga k diplomi ali potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami ter izračunano povprečno oceno (na dosedanjih študijih),
 • kratek življenjepis (CV),
 • utemeljitev vpisa s predlogom ožjega raziskovalnega področja, na katerem kandidat želi delati (na eni strani),
 • soglasje mentorja k predlogu izbora predmetov in navedbi morebitnega somentorja:
  https://www.mps.si/dokumenti/Soglasje_mentorja_SLO.docx,
 • kopija osebnega dokumenta.

KORAK 2.) Vnos mentorja, predmetnika in načina plačila šolnine

Po končani prijavi v eVŠ kandidat številko eVŠ prijave (brez vezaja) vnese v spletno stran MPŠ https://www.mps.si/sl/vpis/, vnese ime mentorja, način plačila šolnine ter v primeru vpisa v 1. letnik tudi predmetnik, ki mora biti usklajen z mentorjem.


Prošnja za izbor predmeta izven MPŠ je dostopna tukaj.

PRIJAVNI ROKI

 1. prijavni rok: od 1. maja do 31. maja 2024.
 2. prijavni rok: od 1. junija do 30. junija 2024.
 3. prijavni rok: od 1. julija do 31. avgusta 2024.
 4. prijavni rok: od 1. septembra do 15. septembra 2024.
 5. prijavni rok: od 16. septembra do 19. septembra 2024.
 6. prijavni rok: od 20. septembra do 26. septembra 2024.
 7. prijavni rok: od 27. septembra do 30. septembra 2024.

VPISNI POGOJI

V prvi letnik študijskega programa druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva v obsegu vsaj 180 KT,
 • visokošolski študij s tega področja v obsegu vsaj treh let predavanj.

Kandidati morajo tudi aktivno obvladati angleščino, kar lahko izkazujejo s certifikati znanja jezika.

Ostali pogoji:

Več

Diplomanti študijskih programov prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo MPŠ, ki določi študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja izmed učnih vsebin študijskega programa prve stopnje in obsegajo od 10 do 60 KT. Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT s področij naravoslovja, tehnike ali računalništva, se lahko vpiše v drugi letnik druge stopnje in se mu prizna obveznosti v obsegu 60 KT. Ob vpisu se mu individualno določi obvezne izpite v obsegu 18 do 21 KT tako, da pridobi znanja, komplementarna predhodnemu študiju.

Število vpisnih mest:

 • Za vpis v posamezni letnik na magistrskem študiju je skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije prostih po 10 vpisnih mest.
 • Za druge kandidate je na voljo po 10 vpisnih mest za vpis v posamezni letnik.
 • Za vzporedni študij, zamenjavo študijskega programa in druge prehode veljajo enaka pravila kot za prvi vpis.

Če število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti na podlagi naslednjih meril:

 • študijski uspeh,
 • uspeh pri izbirnem izpitu, ki vključuje tudi oceno morebitnih nagrad in priznanj, za zaposlene kandidate delovnih izkušenj in priporočil zaposlovalcev, objavljenih in izvedenih del.
Skrij

Kandidati bodo o vpisu obveščeni preko eVŠ v roku 15 dni po zaključku posameznega prijavnega roka.

Šolnina

Šolnina se zaračuna skladno s cenikom.

Šolnina pokriva stroške pedagoškega dela in organizacije.

Ker je MPŠ raziskovalno utemeljena podiplomska šola, so vsi podiplomski študenti vključeni v raziskovalno delo v sklopu domačih, mednarodnih ali industrijskih raziskovalnih projektov.

MPŠ omogoča znižanje šolnine za magistrske študijske programe v okviru spodnjega razpisa.