PREDMETI

Okoljski biomonitoring

5

Kreditne točke

Predavatelji
  • prof. dr. Milena Horvat
  • doc. dr. Zvonka Jeran
Programi
  • EKO3

Cilji

Študent spozna osnove ugotavljanja stanja v kopenskih in vodnih ekosistemih v povezavi z antropogenimi vplivi s pomočjo rastlin, živali, gliv, mikroorganizmov kot indikatorskih organizmov.
Seznani se z nivoji in načini bioindikacije stanja v kopenskih in vodnih ekosistemih kot dopolnilne ali nadomestne metode predvsem v povezavi z onesnaževanjem okolja.
Študent spozna principe in pomen uporabe organizmov za sledenje stanja okolja v vodnih in kopenskih ekosistemih v primerjavi s fizikalno kemičnimi meritvami.
Spozna različne načine (odzivne, akumulatorske, monitorje) in ravni (celica, organizem, populacija; zgradba, funkcija, produkcija) uporabe bioindikatorjev za sledenje vnosa najpogostejših zračnih onesnažil v naravne in antropogene kopenske ekosisteme, glede na vrsto onesnaženja. Poznavanje metod bioindikacije omogoča sledenje stanja okolja v naravnih ekosistemih kot v kmetijski prozvodnji in drugih antropogenih ekosistemih in študenta usmerja k uporabi sonaravnih tehnologij, študent se seznani tudi z različnimi mednarodnimi programi, ki uporabljajo biomonitoring.
Pri predmetu se študent nauči povezovati podatke, znanja in informacije s področja biologije-bioindikacije z različnimi tehnološkimi procesi in drugimi metodami spremljanja stanja okolja ob uporabi različnih virov (predavanj, laboratorijskih vaj, terena, podatkovnih baz s področja okoljskega monitoringa, literature,..) in jih uporabiti v različni obliki in situacijah.

Vsebina

Definicije, osnove bioindikacije/biomonitoringa.
Povezava okoljske in humane bioindikacije. Uporaba okoljske bioindikacije/biomonitoringa za ugotavljanje stanja okolja v kopenskih in vodnih ekosistemih kot posledica onesnaževanja vode, zraka, tal z različnimi onesnažili (žveplove spojine, dušikove spojine, fotooksidanti, težke kovine, radionuklidi, obstojne organske snovi...).
Ravni in načini bioindikacije (kazalci, akumulatorji / monitorji).
Vrste bioindikatorjev: Bioindikacija z epifitskimi lišaji, mahovi; Višje rastline kot indikatorji onesnaženosti zraka ali tal, Onesnaženje tal in bioindikacija (glive, mikroorganizmi). Višje živali (ribe, srnjad, ptiči) kot indikatorji stanja okolja. Primeri uporabe biomonitoringa v različnih mednarodnih programih, zakonodaji.

Obveznosti

Seminar in ustni izpit.

Preverjanje znanja

Seminar in ustni izpit.

Literatura in reference

Več

Literatura

• Markert, B.A., Breure A.M., Zechmeister, H.G. (Eds), 2003. Bioindicators & Biomonitors, Principles, Concepts and Applications (Trace Metals and Other Contaminants in the Environment 6), 997 str., Elsevier
• Markert, B.A. (Ed), 1993. Plants as Biomonitors, Indicators for Heavy Metals in the Terrestrial Environment
• Bell,J.N.B., Treshow, M., 2003. Air Pollution and plant life. Wiley& Sons, Ltd., 463; ISBN 0-471-49091-1
• Mulgrew, A., Williams, P., 2000. Biomonitoring of air quality using plants.. Air Hygiene Report 10, Monitoring and Assessment Research Centre WHO Collaborating Cetre for Air Quality Management and Air Pollution Control FEA Berlin & Monitoring and Assessment Researcg Centre WHO Collaborating
Centre for Monitoring and Assessment, King's College London, 164 str., ISSN 0938-9822.
• Nimis, P. L., Scheidegger, C., Wolseley, P. (Eds.), 2002. Monitoring with Lichens – Monitoring Lichens, Kluwer Academics, Dordrecht, 403 str., ISBN 1-4020-0430-3.

Reference

• JERAN Z., A.R. BYRNE, F. BATIČ: Transplanted epiphytic lichens as biomonitors of air contamination by natural radionuclides near a Slovenian Uranium mine. Lichenologist 27 (5), 1995, str. 375-385.
• JERAN, Zvonka, JAĆIMOVIĆ, Radojko, BATIČ, Franc, SMODIŠ, Borut, WOLTERBEEK, H.T. Atmospheric heavy metal pollution in Slovenia derived from results for epiphytic lichens. Fresenius Z. Anal. Chem., 1996, vol. 354, str. 681-687. [COBISS.SI-ID 3866663]
• HORVAT, Milena, JERAN, Zvonka, ŠPIRIĆ, Zdravko, JAĆIMOVIĆ, Radojko, MIKLAVČIČ, Vesna. Mercury and other elements in lichens near the INA Naftaplin gas treatment plant, Molve, Croatia. J. environ. monit. (Print), 2000, vol. 2, str. 139-144. [COBISS.SI-ID 14987815]
• BERIČNIK-VRBOVŠEK, Julija, PICHLMAYER, Friedrich, BLOCHBERGER, Karl, JERAN, Zvonka, MARSEL, Jože. Isotopic analysis of sulphur in the assessment of SO[sub]2 emission sources = Ugotovitev emisijskih virov SO[spodaj]2 na osnovi izotopske analize žvepla. Acta chim. slov.. [Tiskana izd.], 2002, letn. 49, št. 1, str. 149-157, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 16678183]
• BULOG, Boris, MIHAJL, Katarina, JERAN, Zvonka, TOMAN, Mihael Jožef. Trace element concentrations in the tissues of Proteus anguinus (Amphibia, Caudata) and the surrounding environment. Water air soil pollut.. [Print ed.], 2002, vol. 136, no. 1-4, str. 147-163. [COBISS.SI-ID 1057615]
• JERAN, Zvonka, JAĆIMOVIĆ, Radojko, BATIČ, Franc, MAVSAR, Robert. Lichens as integrating air pollution monitors. Environ. pollut. (1987). [Print ed.], 2002, vol. 120, str. 107-113. [COBISS.SI-ID 16802599]
• JERAN, Zvonka, MRAK, Tanja, JAĆIMOVIĆ, Radojko, BATIČ, Franc, KASTELEC, Damijana, MAVSAR, Robert, SIMONČIČ, Primož. Epiphytic lichens as biomonitors of atmospheric pollution in Slovenian forests. Environ. pollut. (1987). [Print ed.], 2007, vol. 146, str. 324-331, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2006.03.032. [COBISS.SI-ID 1693606]
• MRAK, Tanja, SIMČIČ, Jurij, PELICON, Primož, JERAN, Zvonka, REIS, Miguel A., PINHERO, T. Use of micro-PIXE in the study of arsenate uptake in lichens and its influence on element distribution and concentrations. Nucl. instrum. methods phys. res., B Beam interact. mater. atoms. [Print ed.], 2007, 5 str. [COBISS.SI-ID 20690983]
• SCHRÖDER, Winfried, PESCH, Roland, ENGLERT, Cordila, HARMENS, Harry, SUCHARA, Ivan, ZECHMEISTER, Harald G., THÖNI, Lotti, MANKOVSKA, Blanka, JERAN, Zvonka, GRODZIŃSKA, Krystyna., ALBER, Renate. Metal accumulation in mosses across national boundaries : uncovering and ranking causes of spatial variation. Environ. pollut. (1987). [Print ed.], 2008, issue 2, vol. 151, str. 377-388. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2007.06.025. [COBISS.SI-ID 20961063]
Skrij