SENZORSKE TEHNOLOGIJE

Senzorji nam pomagajo sproti prepoznavati določene pogoje v okolju in nanje ciljano reagirati, zato njihova uporaba sega na skoraj vsa področja človekovih dejavnosti. Ob vse večjih ekonomskih in okoljskih zahtevah postajajo bistveni sestavni del vseh “pametnih” izdelkov in s tem obetavna priložnost za industrijo.

Opis programa

Senzorji nam pomagajo sproti prepoznavati določene pogoje v okolju in nanje ciljano reagirati, zato njihova uporaba sega na skoraj vsa področja človekovih dejavnosti. Ob vse večjih ekonomskih in okoljskih zahtevah postajajo bistveni sestavni del vseh “pametnih” izdelkov in s tem obetavna priložnost za industrijo. Njihova proizvodnja terja hitro napredujoče visoke tehnologije, zato je to področje tudi znanstveni izziv.

Za snovanje in izdelovanje tako številnih senzorjev so v rabi zahtevne senzorske tehnologije, ki temeljijo in se obenem hitro razvijajo na vrhunskih dosežkih fizikalnih, kemijskih in bioloških znanosti. Številni podatki, ki jih posredujejo senzorji, terjajo razvite sposobnosti merjenja, urejanja podatkov v sisteme, prepoznavanja vzorcev znanja in oblikovanja hipotez z visoko verjetnostjo ter njihovega preverjanja.

V Sloveniji je na področju senzorjev doseženo že dokaj pomembno poznavanje in razumevanje stanja in razvojnih trendov senzorskih tehnologij. Program MPŠ ciljano povezuje ta znanja z visoko mednarodno ekspertizo pri vzgoji vrhunskih kadrov za podporo prodoru gospodarskih razvojnih projektov na svetovnem trgu proizvodov senzorskih tehnologij - ob hkratni skrbi za socialno uravnoteženi trajnostni razvoj.

Več

Vsi poznamo akustične senzorje, še posebej mikrofone. Ob uporabi aparatov, ki jih usmerjamo “na dotik”, niti ne pomislimo, da to omogočajo senzorji. Naši avtomobili so polni senzorjev za uravnavanje delovanja motorjev, hitrosti, porabe goriva, temperature, zračenja. Fizikalni in kemijski senzorji nam omogočajo prepoznavanje kakovosti zraka in še posebej nevarnih plinov, “elektronski nos” nas opozarja na vonje, senzor za dim pa na nevarnost požara. Cela vrsta senzorjev pomaga, da se izognemo nevarnim sevanjem. Okoljski senzorji so bistveni za nadzor nad onesnaževanjem. S senzorji prepoznavamo barve, uporabljamo jih kot fotodetektorje, z njimi sledimo valovanjem. Cela vrsta senzorjev pomaga uravnavati pritisk, celo izjemno natančno raven krvnega pritiska med operacijo. Na pohodu so biosenzorji, med njimi nanosenzorji, ki obetajo velik napredek zlasti v skrbi za zdravje.

Skrij

Raziskovalna področja

Fizikalno-kemijski senzorji

Senzorji za ionizirajoče fotone in delce

Biosenzorji

Informacijsko komunikacijske tehnologije v senzoriki

Shema kreditnih točk (KT)

Skupno število kreditov za študij tretje stopnje 180 KT
Obvezne učne vsebine 60 KT
Izbirni predmeti 20 KT
Individualno raziskovalno delo (IRD) 70 KT
Doktorska disertacija 30 KT

Predmetnik

1. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (20 KT)
Senzorji in senzorske tehnologije (5 KT)
Meroslovje v senzorskih tehnologijah (5 KT)

Seminar I (10 KT)

Izbirni predmeti (20 KT)
Seznam predmetov je naveden spodaj.

Od tega lahko študent izbere največ en splošni predmet:

- Ekonomika in družba (5 KT)
- Industrijski seminar (5 KT)
- Komercializacija tehnologij (5 KT)
- Komuniciranje znanosti (5 KT)
- Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki (5 KT)
- Priprava patentne prijave (5 KT)


Individualno raziskovalno delo 1 (20 KT)

2. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (30 KT)

Seminar II (30 KT)

Individualno raziskovalno delo 2 (30 KT)

3. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (10 KT)

Seminar III (10 KT)

Individualno raziskovalno delo 3 (20 KT)

Doktorska disertacija (30 KT)

Seznam predmetov

Predmet Modul Profesor KT
Analiza senzorskih podatkov S3 prof. dr. Dunja Mladenić 5 KT
Analizne metode s hitrimi ioni S3 prof. dr. Primož Pelicon 5 KT
Biosenzorske tehnike na osnovi neravnovesnih plazemskih tehnologij S3 prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Celični senzorji v toksikologiji S3 prof. dr. Metka Filipič 5 KT
Detekcija vodika v materialih in v plinasti fazi S3 doc. dr. Sabina Markelj 5 KT
Detektorski sistemi in metode za meritve rentgenskih fotonov z visoko energijsko ločljivostjo S3 doc. dr. Matjaž Kavčič 5 KT
Dinamika tekočin S3 prof. dr. Vlado Malačič 5 KT
Ekonomika in družba N3, I3, E3, S3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 KT
Elektrokemijski senzorji S3 izr. prof. dr. Kristina Žužek Rožman 5 KT
Elektromagnetni senzorji S3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 KT
Fizikalna oceanografija obalnih voda S3 prof. dr. Vlado Malačič 5 KT
Individualno raziskovalno delo 1 N3, I3, E3, S3 mentor 20 KT
Individualno raziskovalno delo 2 N3, I3, E3, S3 mentor 30 KT
Individualno raziskovalno delo 3 N3, I3, E3, S3 mentor 20 KT
Industrijski seminar N3, I3, E3, S3 prof. dr. Spomenka Kobe 5 KT
Internetno povezovanje vgrajenih naprav S3 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Keramični materiali in tehnologije za integrirane senzorje fizikalnih veličin S3 izr. prof. dr. Tadej Rojac 10 KT
Komercializacija tehnologij N3, I3, E3, S3 prof. dr. Borut Likar 5 KT
Lokalne električne, elektromehanske in termične lastnosti senzorskih materialov S3 izr. prof. dr. Hana Uršič Nemevšek 5 KT
Meritve nanodelcev v zraku S3 prof. dr. Maja Remškar 5 KT
Merjenje črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov S3 prof. dr. Griša Močnik 5 KT
Meroslovje v senzorskih tehnologijah S3 prof. dr. Milena Horvat 5 KT
Mikrobni biosenzorji: celice in celične komponente, populacije ter združbe S3 doc. dr. Aleš Lapanje 5 KT
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki N3, I3, E3, S3 prof. dr. Matjaž Omladič 5 KT
Od okolja do nevronskih mrež S3 doc. dr. Meta Virant-Doberlet 5 KT
Optični kemijski senzorji S3 prof. dr. Aleksandra Lobnik 5 KT
Plinski senzorji S3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Povezava med kristalno strukturo in lastnostmi senzorskih materialov S3 izr. prof. dr. Andreja Benčan Golob 5 KT
Priprava patentne prijave N3, I3, E3, S3 prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Računalniški vid S3 prof. dr. Aleš Ude 5 KT
Seminar I S3 prof. dr. Marina Dermastia 10 KT
Seminar II S3 prof. dr. Marina Dermastia 30 KT
Seminar III S3 prof. dr. Marina Dermastia 10 KT
Senzorji in senzorske tehnologije S3 prof. dr. Barbara Malič 5 KT
Senzorji v interakciji človek računalnik S3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 KT
Senzorji v procesnem vodenju S3 prof. dr. Juš Kocijan 5 KT
Senzorji v robotiki in biokibernetiki S3 izr. prof. dr. Jan Babič 5 KT
Senzorji za detekcijo fotonov, elektronov in ionov S3 doc. dr. Klemen Bučar 5 KT
Senzorska omrežja S3 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Senzorska omrežja za nadzor stanja industrijske opreme S3 prof. dr. Đani Juričić 5 KT
Sintezna biologija in biosenzorika S3 prof. dr. Tamara Lah Turnšek 10 KT
Sodoben zajem in obdelava signalov s senzorjev za ionizirajoče fotone in delce S3 doc. dr. Matjaž Vencelj 5 KT
Umetna inteligenca in znanost N3, I3, E3, S3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT

Temeljni cilji

Obvladovanje metod in tehnik znanstvenega raziskovanja

Sposobnost samostojnega raziskovalnega dela

Sposobnost uporabe znanja v praksi

Sposobnost sodelovanja in timskega dela

Sposobnost vključevanja v mednarodne povezave

Zavezanost profesionalni etiki

Več

Splošne kompetence diplomanta vključujejo:
• obvladovanje metod in tehnik znanstvenega raziskovanja s področja senzorskih tehnologij,
• celovito opredelitev problemov, sistemske pristope in reševanje kompleksnih problemov,
• sposobnost za samostojno in skupinsko raziskovalno in razvojno delo ter sposobnost vključevanja v mednarodne povezave,
• razvoj integralnega načina mišljenja, ki presega posamezna področja,
• etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki

Doktorand bo pridobil znanja in razvil spretnosti za kompetentno raziskovanje na področju senzorskih tehnologij, komuniciranje in prenos znanstvenih dosežkov v prakso ter za mednarodno povezovanje. Podrobnejše predmetno-specifične kompetence, ki jih bo študent pridobil pri posameznih predmetih, so navedene v opisu predmetov.
Skrij