SENZORSKE TEHNOLOGIJE

Senzorji nam pomagajo sproti prepoznavati določene pogoje v okolju in nanje ciljano reagirati, zato njihova uporaba sega na skoraj vsa področja človekovih dejavnosti. Ob vse večjih ekonomskih in okoljskih zahtevah postajajo bistveni sestavni del vseh “pametnih” izdelkov in s tem obetavna priložnost za industrijo.

Opis programa

Senzorji nam pomagajo sproti prepoznavati določene pogoje v okolju in nanje ciljano reagirati, zato njihova uporaba sega na skoraj vsa področja človekovih dejavnosti. Ob vse večjih ekonomskih in okoljskih zahtevah postajajo bistveni sestavni del vseh “pametnih” izdelkov in s tem obetavna priložnost za industrijo. Njihova proizvodnja terja hitro napredujoče visoke tehnologije, zato je to področje tudi znanstveni izziv.

Za snovanje in izdelovanje tako številnih senzorjev so v rabi zahtevne senzorske tehnologije, ki temeljijo in se obenem hitro razvijajo na vrhunskih dosežkih fizikalnih, kemijskih in bioloških znanosti. Številni podatki, ki jih posredujejo senzorji, terjajo razvite sposobnosti merjenja, urejanja podatkov v sisteme, prepoznavanja vzorcev znanja in oblikovanja hipotez z visoko verjetnostjo ter njihovega preverjanja.

V Sloveniji je na področju senzorjev doseženo že dokaj pomembno poznavanje in razumevanje stanja in razvojnih trendov senzorskih tehnologij. Program MPŠ ciljano povezuje ta znanja z visoko mednarodno ekspertizo pri vzgoji vrhunskih kadrov za podporo prodoru gospodarskih razvojnih projektov na svetovnem trgu proizvodov senzorskih tehnologij - ob hkratni skrbi za socialno uravnoteženi trajnostni razvoj.

Več

Vsi poznamo akustične senzorje, še posebej mikrofone. Ob uporabi aparatov, ki jih usmerjamo “na dotik”, niti ne pomislimo, da to omogočajo senzorji. Naši avtomobili so polni senzorjev za uravnavanje delovanja motorjev, hitrosti, porabe goriva, temperature, zračenja. Fizikalni in kemijski senzorji nam omogočajo prepoznavanje kakovosti zraka in še posebej nevarnih plinov, “elektronski nos” nas opozarja na vonje, senzor za dim pa na nevarnost požara. Cela vrsta senzorjev pomaga, da se izognemo nevarnim sevanjem. Okoljski senzorji so bistveni za nadzor nad onesnaževanjem. S senzorji prepoznavamo barve, uporabljamo jih kot fotodetektorje, z njimi sledimo valovanjem. Cela vrsta senzorjev pomaga uravnavati pritisk, celo izjemno natančno raven krvnega pritiska med operacijo. Na pohodu so biosenzorji, med njimi nanosenzorji, ki obetajo velik napredek zlasti v skrbi za zdravje.

Skrij

Raziskovalna področja

Fizikalno-kemijski senzorji

Senzorji za ionizirajoče fotone in delce

Biosenzorji

Informacijsko komunikacijske tehnologije v senzoriki

Shema kreditnih točk (KT)

Skupno število kreditov za študij tretje stopnje 180 KT
Obvezne učne vsebine 60 KT
Izbirni predmeti 20 KT
Individualno raziskovalno delo (IRD) 70 KT
Doktorska disertacija 30 KT

Predmetnik

1. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (20 KT)
Senzorji in senzorske tehnologije (5 KT)
Meroslovje v senzorskih tehnologijah (5 KT)

Seminar I (10 KT)

Izbirni predmeti (20 KT)
Seznam predmetov je naveden spodaj.

Od tega lahko študent izbere največ en splošni predmet:

- Ekonomika in družba (5 KT)
- Industrijski seminar (5 KT)
- Komercializacija tehnologij (5 KT)
- Komuniciranje znanosti (5 KT)
- Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki (5 KT)
- Priprava patentne prijave (5 KT)


Individualno raziskovalno delo 1 (20 KT)

2. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (30 KT)

Seminar II (30 KT)

Individualno raziskovalno delo 2 (30 KT)

3. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (10 KT)

Seminar III (10 KT)

Individualno raziskovalno delo 3 (20 KT)

Doktorska disertacija (30 KT)

Predmeti

Predmet Modul Profesor ECTS
Analiza senzorskih podatkov ST3 prof. dr. Dunja Mladenić 5 ECTS
Analizne metode s hitrimi ioni ST3 prof. dr. Primož Pelicon 5 ECTS
Biosenzorske tehnike na osnovi neravnovesnih plazemskih tehnologij ST3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Celični senzorji v toksikologiji ST3 prof. dr. Metka Filipič 5 ECTS
Detekcija vodika v materialih in v plinasti fazi ST3 doc. dr. Sabina Markelj 5 ECTS
Detektorski sistemi in metode za meritve rentgenskih fotonov z visoko energijsko ločljivostjo ST3 izr. prof. dr. Matjaž Kavčič 5 ECTS
Dinamika tekočin ST3 prof. dr. Vlado Malačič 5 ECTS
Doktorska disertacija ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 30 ECTS
Ekonomika in družba ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Elektrokemijski senzorji ST3 izr. prof. dr. Kristina Žužek 5 ECTS
Elektromagnetni senzorji ST3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Fizikalna oceanografija obalnih voda ST3 prof. dr. Vlado Malačič 5 ECTS
Individualno raziskovalno delo 1 ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 20 ECTS
Individualno raziskovalno delo 2 ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 30 ECTS
Individualno raziskovalno delo 3 ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 20 ECTS
Industrijski seminar ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Spomenka Kobe 5 ECTS
Internetno povezovanje vgrajenih naprav ST3 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Keramični materiali in tehnologije za integrirane senzorje fizikalnih veličin ST3 prof. dr. Tadej Rojac 10 ECTS
Komercializacija tehnologij ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Borut Likar 5 ECTS
Komuniciranje znanosti ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Saša Novak Krmpotič 5 ECTS
Lokalne električne, elektromehanske in termične lastnosti senzorskih materialov ST3 izr. prof. dr. Hana Uršič Nemevšek 5 ECTS
Meritve nanodelcev v zraku ST3 prof. dr. Maja Remškar 5 ECTS
Merjenje črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov ST3 izr. prof. dr. Griša Močnik 5 ECTS
Meroslovje v senzorskih tehnologijah ST3 prof. dr. Milena Horvat 5 ECTS
Mikrobni biosenzorji: celice in celične komponente, populacije ter združbe ST3 izr. prof. dr. Aleš Lapanje 5 ECTS
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Matjaž Omladič 5 ECTS
Od okolja do nevronskih mrež ST3 izr. prof. dr. Meta Virant-Doberlet 5 ECTS
Optični kemijski senzorji ST3 prof. dr. Aleksandra Lobnik 5 ECTS
Plinski senzorji ST3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 ECTS
Povezava med kristalno strukturo in lastnostmi senzorskih materialov ST3 prof. dr. Andreja Benčan Golob 5 ECTS
Priprava patentne prijave ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Računalniški vid ST3 izr. prof. dr. Aleš Ude 5 ECTS
Seminar I ST3 prof. dr. Marina Dermastia 10 ECTS
Seminar II ST3 prof. dr. Marina Dermastia 30 ECTS
Seminar III ST3 prof. dr. Marina Dermastia 10 ECTS
Senzorji in senzorske tehnologije ST3 prof. dr. Barbara Malič 5 ECTS
Senzorji v interakciji človek računalnik ST3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Senzorji v procesnem vodenju ST3 prof. dr. Juš Kocijan 5 ECTS
Senzorji v robotiki in biokibernetiki ST3 prof. dr. Jan Babič 5 ECTS
Senzorji za detekcijo fotonov, elektronov in ionov ST3 doc. dr. Klemen Bučar 5 ECTS
Senzorska omrežja ST3 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 ECTS
Senzorska omrežja za nadzor stanja industrijske opreme ST3 prof. dr. Đani Juričić 5 ECTS
Sintezna biologija in biosenzorika ST3 prof. dr. Tamara Lah Turnšek 10 ECTS
Sodoben zajem in obdelava signalov s senzorjev za ionizirajoče fotone in delce ST3 doc. dr. Klemen Bučar 5 ECTS
Umetna inteligenca in znanost ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS

Temeljni cilji

Obvladovanje metod in tehnik znanstvenega raziskovanja

Sposobnost samostojnega raziskovalnega dela

Sposobnost uporabe znanja v praksi

Sposobnost sodelovanja in timskega dela

Sposobnost vključevanja v mednarodne povezave

Zavezanost profesionalni etiki

Več

Splošne kompetence diplomanta vključujejo:
• obvladovanje metod in tehnik znanstvenega raziskovanja s področja senzorskih tehnologij,
• celovito opredelitev problemov, sistemske pristope in reševanje kompleksnih problemov,
• sposobnost za samostojno in skupinsko raziskovalno in razvojno delo ter sposobnost vključevanja v mednarodne povezave,
• razvoj integralnega načina mišljenja, ki presega posamezna področja,
• etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki

Doktorand bo pridobil znanja in razvil spretnosti za kompetentno raziskovanje na področju senzorskih tehnologij, komuniciranje in prenos znanstvenih dosežkov v prakso ter za mednarodno povezovanje. Podrobnejše predmetno-specifične kompetence, ki jih bo študent pridobil pri posameznih predmetih, so navedene v opisu predmetov.
Skrij