EKOTEHNOLOGIJE

Študijski program Ekotehnologije vključuje pridobivanje vrhunskih znanj na področju ekotehnologije. Študij je organiziran v povezavi z raziskovalno-razvojnimi projekti industrije, storitvenih dejavnosti in javnega sektorja.

Opis programa

Študijski program Ekotehnologije vključuje pridobivanje vrhunskih znanj na področju ekotehnologije. Študij je organiziran v povezavi z raziskovalno-razvojnimi projekti industrije, storitvenih dejavnosti in javnega sektorja. Slovenija je vgradila načela trajnostnega razvoja v svojo temeljno razvojno strategijo, ki jo podpira z vrsto pravnih, ekonomskih, ekoloških in socialnih ukrepov. Deficit pa je pri uveljavljanju teh ukrepov in integraciji njihovih učinkov, predvsem zaradi pomanjkanja trajnostno usmerjenih in vrhunsko usposobljenih vodstvenih kadrov. Z vključevanjem Slovenije v Evropsko unijo je porasla zahteva po kompetitivnosti na vseh področjih. V gospodarstvu, storitvenih dejavnostih in v javnih službah terja hitrejši in učinkovitejši razvoj in prenos eko-tehnologij ter uveljavlja odločnejšo usmeritev k trajnostnemu razvoju. V znanosti in izobraževanju je bistveno večji poudarek na povezovanju temeljnih raziskav z uporabnimi in razvojem v gospodarstvu, storitvenih dejavnostih in javnih službah.

Ta poudarek je značilen za program Ekotehnologije. Strategija trajnostnega razvoja vključuje integracijo okoljskih, tehnoloških, ekonomskih in socialnih ciljev, posebej v proizvodnji in potrošnji. Nujno je načrtovati, razviti in širiti uporabo eko-tehnologij (eko pomeni tako ekološko kot ekonomsko) in z načrtnimi  trajnostno usmerjenimi tržnimi strategijami razvijati ugodnejša gibanja porabe. Bistvene sestavine eko-tehnoloških pristopov so novi postopki in proizvodi, ki vključujejo večanje učinkovitosti uporabe surovin in energije, minimizacijo in reciklažo odpadkov, zmanjšanje negativnih učinkov proizvodnje in transporta na okolje ter načrtno izboljševanje ogroženega okolja.

Več
Študij Ekotehnologije je vsidran v razvojne projekte za ekotehnološko prenovo in napredek v proizvodnji, storitvenih dejavnostih in javnih službah. V teh projektih se neposredno povezujejo raziskovalno-izobraževalne kapacitete MPŠ z razvojnimi kapacitetami sodelujoče industrije, storitvenih dejavnosti in javnih služb. Zato je ta študij namenjen praviloma kandidatom z vsaj dveletnimi delovnimi izkušnjami in podporo njihovih zaposlovalcev. Namen programa je ustvariti študijske in raziskovalne pogoje, v katerih se bodo nenehno prepletale teoretske osnove na najvišji ravni z napori za rešitve realnih problemov v procesih proizvodnje in odločanja.

Študijski program bo nudil pridobivanje znanj in razvoj spretnosti za kompetentno raziskovanje, mednarodno povezovanje in vodenje trajnostno usmerjenega razvoja, prenosa in uporabe eko-tehnologij. Poudarek bo na trojni usposobljenosti:
• širjenje in poglabljanje znanstvene vsebine, metod in tehnik na izbranih področjih naravoslovnih znanosti, tehnologij, inženirstva in informatike, ki bo podpiralo strateško izbiro, razvoj, prenos, optimizacijo, izkoriščanje in kontrolo izbranih ekotehnologij za večjo poslovno učinkovitost ob hkratnem zadovoljevanju širših družbenih interesov za trajnostni razvoj;
• razvoj sposobnosti in spretnosti za dvig kakovosti procesov, proizvodov in storitev ter višanje dodane vrednosti, ob stremljenju k odličnosti in maksimalnem uveljavljanju načel trajnostnega razvoja;

• razvoj integralnega načina mišljenja, ki presega posamezna področja in razvija sposobnosti za komunikacijo s strokovnjaki drugih disciplin in področij, celovito opredelitev problemov, sistemske pristope in reševanje zapletenih problemov v skupinskem delu, odločanje v pogojih negotovosti ter dolgoročno usmerjeno strateško načrtovanje. V ta namen bodo v program vključena tudi izbrana menedžerska znanja in razvijanje spretnosti za uporabo znanja v reševanju širših ekonomskih, okoljskih, socio-političnih, regulativnih in upravljavskih problemov.

Skrij

Raziskovalna področja

Znanosti o okolju

Anorganska kemija in tehnologija

Fizikalna in organska kemija

Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Morska biološka postaja Piran

Shema kreditnih točk (KT)

Skupno število kreditov za študij tretje stopnje 180 KT
Obvezne učne vsebine 65 KT
Izbirni predmeti 15 KT
Individualno raziskovalno delo (IRD) 70 KT
Doktorska disertacija 30 KT

Predmetnik

1. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (25 KT)
Seminar I (10 KT)

Orodja za nadzor kakovosti okolja (10 KT)
Ekonomika in družba (5 KT)

Izbirni predmeti (15 KT)
Seznam predmetov je naveden spodaj.

Od tega lahko študent izbere največ en splošni predmet:
- Industrijski seminar (5 KT)
- Komercializacija tehnologij (5 KT)
- Komuniciranje znanosti (5 KT)
- Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki (5 KT)
- Priprava patentne prijave (5 KT)

Individualno raziskovalno delo 1 (20 KT)

2. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (30 KT)

Seminar II (30 KT)

Individualno raziskovalno delo 2 (30 KT)

3. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (10 KT)

Seminar III (10 KT)

Individualno raziskovalno delo 3 (20 KT)

Doktorska disertacija (30 KT)

Seznam predmetov

Predmet Module Profesor KT
Avtomatizirano modeliranje dinamičnih sistemov s primeri uporabe v ekologiji E3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Družba, narava in okolje E3 doc. dr. Tomaž Grušovnik 5 KT
Fizika okolja E3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 KT
Gorivne celice E3 prof. dr. Ingrid Milošev 5 KT
Hidrologija in okolje E3 prof. dr. Sonja Lojen 5 KT
Ihtiologija z ribiško biologijo E3 prof. dr. Lovrenc Lipej 5 KT
Individualno raziskovalno delo 1 N3, I3, E3, S3 mentor 20 KT
Individualno raziskovalno delo 2 N3, I3, E3, S3 mentor 50 KT
Individualno raziskovalno delo 3 N3, I3, E3, S3 mentor 20 KT
Invazijska ekologija in pomen medvrstnih odnosov v ekosistemih E3 doc. dr. Al Vrezec 5 KT
Izbrana poglavja iz analizne kemije E3 prof. dr. Maja Ponikvar-Svet 5 KT
Izbrana poglavja iz anorganske kemije E3 prof. dr. Boris Žemva 5 KT
Izbrana poglavja iz biotehnologije E3 prof. dr. Jana Žel 5 KT
Izbrana poglavja iz tehnologij za okolje E3 prof. dr. Peter Glavič 10 KT
Izbrana poglavja iz zelene kemije* E3 doc. dr. Tomaž Skapin 5 KT
Jedrska fuzija kot okolju prijazen alternativni vir energije E3 prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Kemija okoljskih sistemov E3 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Kemijska in prehranska toksikologija E3 prof. dr. Metka Filipič 5 KT
Kemijska varnost v prehrani - anorganska, organska onesnažila, nanodelci E3 prof. dr. Janez Ščančar 10 KT
Koloidna kemija okolja E3 prof. dr. Nives Ogrinc 5 KT
Komercializacija tehnologij N3, I3, E3, S3 prof. dr. Borut Likar 5 KT
Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti, Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta N3, I3, E3, S3 prof. dr. Saša Novak Krmpotič 5 KT
Komunikacija v bioloških sistemih in njena uporaba pri bioracionalni kontroli škodljivih organizmov E3 prof. dr. Andrej Čokl 5 KT
Masovno pojavljanje strupenega fitoplanktona v okolju E3 prof. dr. Bojan Sedmak 5 KT
Materiali in ekologija E3 doc. dr. Srečo Davor Škapin 5 KT
Menedžment tehnologije in inovacij E3 prof. dr. Borut Likar 10 KT
Metabolomika v živilih E3 prof. dr. Urška Vrhovšek 5 KT
Modeliranje v okolju E3 prof. dr. Rudolf Rajar 5 KT
Napredne obdelave materialov E3, N3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Naravni viri kemikalij in materialov E3 prof. dr. Jernej Iskra 5 KT
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki N3, I3, E3, S3 prof. dr. Matjaž Omladič 5 KT
Odkrivanje znanja iz okoljskih podatkov E3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Odzivi na stres v morskem okolju E3 doc. dr. Andreja Ramšak 5 KT
Okoljski biomonitoring E3 prof. dr. Milena Horvat 5 KT
Okolju prijazna funkcionalizacija organskih materialov E3 prof. dr. Alenka Vesel 5 KT
Okolju prijazni piezoelektrični keramični materiali E3 doc. dr. Andreja Benčan Golob 5 KT
Organska analiza E3 prof. dr. Ester Heath 5 KT
Organska kemija za trajnostni razvoj E3 prof. dr. Stojan Stavber 5 KT
Orodja za nadzor kakovosti okolja E3 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Populacije in populacijski monitoring E3 prof. dr. Davorin Tome 5 KT
Radioaktivni odpadki E3 prof. dr. Borut Smodiš 5 KT
Radioaktivnost in jedrske metode za študij procesov E3 prof. dr. Borut Smodiš 5 KT
Razvojni menedžment tehnologij E3 prof. dr. Alojz Sočan 5 KT
Rentgenska strukturna analiza N3, E3 doc. dr. Evgeny Goreshnik 5 KT
Seminar I E3 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Seminar II E3 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Seminar III E3 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Senzorski sistemi E3 prof. dr. Aleksandra Lobnik 5 KT
Sistemi, naprave in materiali za izkoriščanje nekonvencionalnih energetskih virov E3 prof. dr. Boris Orel 5 KT
Sledljivost in pristnost živil E3 prof. dr. Nives Ogrinc 10 KT
Sodobne tehnologije za obdelavo polimernih kompozitov E3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Sončna energija, geotermalna energija, ekonomija vodika E3 prof. dr. Peter Novak 5 KT
Speciacija elementov v bioloških sistemih in okolju E3 prof. dr. Radmila Milačič 5 KT
Spremljanje sprememb v biodiverziteti in ekofiziologiji podzemnih organizmov E3 prof. dr. Anton Brancelj 5 KT
Strateške presoje vplivov na okolje E3 doc. dr. Branko Kontić 5 KT
Toksikologija v industriji E3 prof. dr. Metka Filipič 5 KT
Učinkovitost proizvodnje in rabe energije v gospodarstvu E3 prof. dr. Aviel Verbruggen 5 KT
Uvod v okolju prijazne plazemske tehnologije E3 prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Uvod v procesno varnost E3 prof. dr. Marko Gerbec 5 KT

*Predmet se od 1. 10. 2018 ne bo več izvajal. Več informacij: info@mps.si.

Temeljni cilji

Sposobnost samostojnega raziskovalnega dela

Obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov

Sposobnost uporabe znanja v praksi

Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti

Zavezanost profesionalni etiki in regulativi

Sposobnost sodelovanja in timskega dela

Več

Temeljni cilji programa je usposobiti kandidate za:

A)  Splošne kompetence

•  obvladovanje metod in tehnik znanstvenega raziskovanja s področja ekotehnologij,
•  celovito opredelitev problemov, sistemske pristope in reševanje kompleksnih problemov,
•  sposobnost za samostojno in skupinsko raziskovalno in razvojno delo ter sposobnost vključevanja v mednarodne povezave,
•  razvoj integralnega načina mišljenja, ki presega posamezna področja,
•  etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki in regulativi.

B)  Predmetnospecifične kompetence

Doktorand bo pridobil znanja in razvil spretnosti za:

•  kompetentno raziskovanje na področju ekotehnologij,
•  komuniciranje in prenos znanstvenih dosežkov v prakso,
•  mednarodno povezovanje.

Podrobnejše predmetno-specifične kompetence, ki jih bo študent pridobil pri posameznih predmetih, so navedene v opisu predmetov.

Skrij