INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Program vključuje sodobne telekomunikacijske sisteme, internetna omrežja, multimedijske storitve, medije in tehnologije nove ekonomije, računalniške strukture in sisteme, tehnologije znanja, tehnologije vodenja sistemov ter robotiko.

Opis programa

Program vključuje sodobne telekomunikacijske sisteme, internetna omrežja, multimedijske storitve, medije in tehnologije nove ekonomije, računalniške strukture in sisteme, tehnologije znanja, tehnologije vodenja sistemov ter robotiko. Cilj programa je pridobivanje vrhunskih znanj s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij za problemsko usmerjeno usposabljanje na področju prenosa tehnologij in znanj. Eden od poudarkov programa je uporaba pridobljenih znanj v e-znanosti, ki vključuje uporabo omrežij in močnih računalniških resursov za računalniško podprto upravljanje in prenos znanj ter analizo obsežnih podatkovnih baz/skladišč, ki nastajajo kot rezultat znanstvenih raziskav na področju fizike, biologije, bioinformatike, biokemije in farmakologije, znanosti o okolju, pa tudi družboslovnih (sociologija), ekonomskih in drugih znanosti. Namen programa je usposobiti študente za pridobivanje znanj, njihovo uporabo in prenos vrhunskih znanj informacijskih in komunikacijskih tehnologij za izdelavo zahtevnih tehničnih in industrijskih aplikacij, kot tudi za kakovostno opravljanje funkcij v poslovanju, upravljanju in znanstvenem managementu.

Raziskovalna področja

Tehnologije znanja

Računalniške strukture in sistemi

Napredne internetne tehnologije

Inteligentni sistemi in robotika

Komunikacijske tehnologije

Več

Glavnino programa izvajajo sodelavci Instituta »Jožef Stefan« (predvsem sodelavci odsekov s področja računalništva, informatike, elektronike, avtomatike, telekomunikacij in robotike) in tuji predavatelji. Vpetost izobraževalnega programa v raziskovalno dejavnost Instituta »Jožef Stefan« je razvidna iz raziskovalnih programov, ki so povzeti kot sledi:

 • Inteligentni sistemi in robotika (ISR) so napredne informacijske vede oz. tehnologije, ki vključujejo naslednja področja: inteligentne sisteme, ambientalno inteligenco, poslovno inteligenco, evolucijsko računanje, kognitivne znanosti, humanoidno in servisno robotiko, robotski vid ter vodenje robotov in sistemov. To so ključne tehnologije, ki omogočajo razvoj informacijske družbe in na znanju temelječe družbe.
 • Tehnologije znanja (TZ) so napredne informacijske tehnologije, ki vključujejo naslednja področja: analiza
  podatkov (rudarjenje tabelaričnih, tekstovnih, spletnih in multimedijskih podatkov), jezikovne tehnologije, semantični splet, upravljanje znanja, podpora odločanja ter večkriterijsko optimiranje in načrtovanje.
 • Napredne internetne tehnologije (NIT) so napredne informacijske tehnologije, ki vključujejo sisteme in arhitekture prenosa, upravljanje, načrtovanje, povezovanje in vodenje internetnih omrežij, internetne aplikacije, kot so: multimedija, spletne tehnologije in rešitve, sistemi iskalnih strojev in iskanja informacij, sistemi prenosa govora in napredne spletne aplikacije. Program predstavi možne usmeritve in aplikacije s področja internetnih tehnologij, kot so elektronsko poslovanje, e-izobraževanje, e-zdravje, e-uprava ipd. ter predstavi sisteme za zagotavljanje varnosti in zaščito zasebnosti v komunikacijah in v aplikacijah internetnih tehnologij.
 • Računalniške strukture in sistemi (RSS) podajo izčrpen pregled z naslednjih področij: področje rekonfigurabilnega računalništva, vključno z rekonfigurabilnimi arhitekturami, načrtovalskimi metodami in aplikacijami, področje o arhitekturnih mehanizmih in izvedbenih tehnikah, ki izkoriščajo drobno in srednje zrnato vzporednost v mikroprocesorjih, področje modeliranja računalniških sistemov s poudarkom na sistemih v realnem času in vgrajenih sistemih, področje sočasnega načrtovanja strojne in programske opreme, področje snovanja vgrajenih sistemov ter področje testiranja v elektroniki, vključno z modernimi tehnikami testiranja in principi načrtovanja zmožnosti testiranja.
 • Sodobni koncepti v telekomunikacijah (TK) so napredne informacijske tehnologije, ki vključujejo naslednja področja: sodobni koncepti optimizacije telekomunikacijskih sistemov, kognitivna omrežja, fiksno-mobilna konvergenca, več-antenski sistemi, namenski operacijski sistemi v telekomunikacijah in simulacije v telekomunikacijah.
Skrij

Shema kreditnih točk (KT)

Skupno število kreditov za študij tretje stopnje 180 KT
Obvezne učne vsebine 60 KT
Izbirni predmeti 20 KT
Individualno raziskovalno delo (IRD) 70 KT
Doktorska disertacija 30 KT

Predmetnik

1. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (20 KT)
Napredni IKT pristopi (10 KT)

Seminar I (10 KT)

Izbirni predmeti (20 KT)
Seznam predmetov je naveden spodaj.

Študenti mora izbrati en predmet z 10 KT.

Študent lahko izbere največ en splošni predmet:
- Ekonomika in družba (5 KT)
- Industrijski seminar (5 KT)
- Komercializacija tehnologij (5 KT)
- Komuniciranje znanosti (5 KT)
- Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki (5 KT)

- Priprava patentne prijave (5 KT)

Individualno raziskovalno delo 1 (20 KT)

2. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (30 KT)

Seminar II (30 KT)

Individualno raziskovalno delo 2 (30 KT)

3. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (10 KT)

Seminar III (10 KT)

Individualno raziskovalno delo 3 (20 KT)

Doktorska disertacija (30 KT)

Seznam predmetov

Predmet Modul Profesor KT
Ambientalna inteligenca I3 prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Analiza tekstovnih in večpredstavnih podatkov ter semantične tehnologije I3 prof. dr. Dunja Mladenić 5 KT
Biorobotika I3 izr. prof. dr. Jan Babič 5 KT
Digitalna forenzika II I3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Ekonomika in družba N3, I3, E3, S3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 KT
Evolucijski algoritmi I3 prof. dr. Bogdan Filipič 5 KT
Heterogena telekomunikacijska omrežja I3 prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Humanoidna in servisna robotika I3 izr. prof. dr. Bojan Nemec 10 KT
Individualno raziskovalno delo 1 N3, I3, E3, S3 mentor 20 KT
Individualno raziskovalno delo 2 N3, I3, E3, S3 mentor 30 KT
Individualno raziskovalno delo 3 N3, I3, E3, S3 mentor 20 KT
Industrijski seminar N3, I3, E3, S3 prof. dr. Spomenka Kobe 5 KT
Inteligentni sistemi in agenti I3 prof. dr. Matjaž Gams 10 KT
Inteligentni sistemi vodenja robotov I3 doc. dr. Tadej Petrič 5 KT
Interakcija človek-računalnik II I3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 KT
Internetna omrežja I3 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 KT
Internetne aplikacije in upravljanje I3 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 5 KT
Internetne tehnologije v poslovanju in izobraževanju I3 prof. dr. Dejan Dinevski 5 KT
Kognitivne znanosti I3 prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Kognitivni radio in omreženje I3 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Komercializacija tehnologij N3, I3, E3, S3 prof. dr. Borut Likar 5 KT
Metodologija in evalvacija v tehnologijah znanja I3 prof. dr. Marko Robnik Šikonja 5 KT
Modeliranje dinamičnih sistemov I3 doc. dr. Damir Vrančić 5 KT
Namenski operacijski sistemi v telekomunikacijah I3 doc. dr. Roman Novak 5 KT
Napredne jezikovne tehnologije I3 doc. dr. Senja Pollak 5 KT
Napredne računalniške strukture in sistemi I3 izr. prof. dr. Gregor Papa 10 KT
Napredni IKT pristopi IKT3 prof. dr. Marko Debeljak 10 KT
Napredni pristopi planiranja in razvrščanja I3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 KT
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki N3, I3, E3, S3 prof. dr. Matjaž Omladič 5 KT
Podatkovno rudarjenje in odkrivanje zakonitosti I3 prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Podpora pri odločanju I3 prof. dr. Marko Bohanec 5 KT
Poslovna inteligenca II I3 prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Priprava patentne prijave N3, I3, E3, S3 prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Računalniška ustvarjalnost I3 doc. dr. Martin Žnidaršič 5 KT
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov I3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Računska sistemska biologija I3 prof. dr. Kristina Gruden 5 KT
Robotski vid I3 prof. dr. Aleš Ude 5 KT
Seminar I I3 prof. dr. Marko Debeljak 10 KT
Seminar II I3 prof. dr. Nada Lavrač 30 KT
Seminar III I3 prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Simulacije telekomunikacijskih sistemov I3 prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Snovanje vgradnih sistemov I3 doc. dr. Anton Biasizzo 5 KT
Sodobni koncepti v telekomunikacijskih sistemih I3 prof. dr. Gorazd Kandus 10 KT
Umetna inteligenca in znanost N3, I3, E3, S3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Varnost v internetnih tehnologijah I3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Več-antenski sistemi I3 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Večkriterijsko optimiranje in načrtovanje I3 prof. dr. Bogdan Filipič 5 KT
Vizualizacija podatkov IKT3 doc. dr. Tea Tušar 5 KT
Vodenje sistemov in obdelava signalov I3 prof. dr. Đani Juričić 5 KT
Zasebnost in upravljanje z identitetami, zaupanjem in ugledom I3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Zdravstveni ekspertni sistemi na daljavo IKT3 izr. prof. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 KT

*Predmet se od 1. 10. 2018 ne bo več izvajal. Več informacij: info@mps.si.

Temeljni cilji

Sposobnost samostojnega raziskovalnega dela

Obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov

Sposobnost uporabe znanja v praksi

Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti

Zavezanost profesionalni etiki in regulativi

Sposobnost sodelovanja in timskega dela

Več

The basic objectives of this programme are to qualify the candidates for:

A)  General competences

 • mastering methods and techniques of scientific research in the field of information and communication technologies,
 • comprehensive problem definition, systematic approaches, and solving complex problems,
 • ability to perform independent and team R&D work, as well as to integrate into international connections,
 • developing an integral way of thinking which transcends specific fields, 
 • ethical reflection and commitment to professional ethics and regulations.

B)  Subject-specific competences

Students will acquire knowledge and develop competences for:

 • competent research in the field of information and communication technologies,
 • communication and transfer of scientific achievements into practice,
 • international networking.

Subject-specific competences that students will develop in the scope of specific courses are described in more detail in the course description.

Skrij